Tuesday, September 27, 2022

กาสาวะ/ผ้ากาสาวะ

 
       กาสาวพัสตร์ ( อ่านว่า กาสาวะพัด ) แปลว่า ผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาด ( บาลี: kasāva กาสาว; สันสกฤต: काषाय kāṣāya กาษาย ; จีน: 袈裟 ; พินอิน : jiāshā ; ญี่ปุ่น : 袈裟 ; ทับศัพท์ : kesa ; เกาหลี : 가사 ; ฮันจา : 袈裟 ; อาร์อาร์ : gasa ; เวียดนาม : cà-sa ) เป็นคำเรียกผ้าที่พระสงฆ์ใช้นุ่งห่ม ผ้านุ่งห่มของพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นสีเหลือง สีแก่นขนุนหรือสีกรัก ก็เรียกว่าเป็นผ้ากาสวพัสตร์ทั้งสิ้น ถือว่าเป็นของสูง เป็นของพระอริยะ เป็นเครื่องนุ่งห่มของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานอนุญาตให้พระสาวกใช้ได้ จัดเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่ง 

       ผ้ากาสาวะ หรือ "กาสาวพัสตร์" ในพระไตรปิฎกท่านเรียกว่า "อรหทฺธช" แปลกันว่า "ธงชัยของพระอรหันต์" ( The flag or banner of an Arahant ) มีนัยว่า ผู้ครองผ้ากาวะ หรือ "แต่งเครื่องแบบชนิดนี้" ก็คือ ผู้ประกาศตน หรือ "ชูธง" ที่จะมุ่งดำเนินไปสู่ความเป็นพระอรหันต์นั่นเอง 

       คำว่า กาสาวพัสตร์ ในความหมายรวมๆ ก็คือผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา เช่น แม่พูดกับลูกว่า “ลูกเอ๋ย บวชให้แม่ได้เห็นชายผ้าเหลืองสักพรรษานะลูก” คำว่า ผ้าเหลือง ในที่นี้ก็คือผ้ากาสาวพัสตร์ นั่นเอง ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/กาสาวพัสตร์  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


- จบ -