Thursday, November 4, 2021

เภสัชชขันธกะ : ทรงอนุญาตเภสัช 5 เพิ่มเติม

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เภสัชชขันธกะ : ทรงอนุญาตเภสัช 5 เพิ่มเติมทรงอนุญาตเภสัช 5 เพิ่มเติม


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 47 )  


       120. อนึ่ง มีเภสัชอันควรลิ้มของภิกษุผู้อาพาธ คือ

       เนยใส

       เนยข้น 

       น้ำมัน 

       น้ำผึ้ง

       น้ำอ้อย  


       ภิกษุรับประเคนของนั้นแล้ว พึงเก็บไว้ฉันได้ 7 วันเป็นอย่างยิ่ง 

       ภิกษุให้ล่วงกำหนดนั้นไป พึงปรับอาบัติตามธรรม * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 5 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 2 : เภสัชชขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : เภสัชชขันธกะ : ทรงอนุญาตเภสัช 5 เพิ่มเติม * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 436 - จบ -