Saturday, November 6, 2021

เภสัชชขันธกะ : ข้าวยาคูมีคุณ 10 อย่าง

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เภสัชชขันธกะ : ข้าวยาคูมีคุณ 10 อย่าง
 ข้าวยาคูมีคุณ 10 อย่าง 

       
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้กะพราหมณ์นั้น ผู้นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่า 


       ดูกรพราหมณ์ ข้าวยาคูมีคุณ 10 อย่างนี้ 10 อย่างเป็นไฉน คือ 

       ผู้ให้ข้าวยาคู ชื่อว่าให้อายุ 1 

       ให้วรรณะ 1 

       ให้สุข 1 

       ให้กำลัง 1 

       ให้ปฏิภาณ 1 

       ข้าวยาคูที่ดื่มแล้วกำจัดความหิว 1 

       บรรเทาความระหาย 1 

       ทำลมให้เดินคล่อง 1

       ล้างลำไส้ 1 

       ย่อยอาหารใหม่ที่เหลืออยู่ 1 


       ดูกรพราหมณ์ ข้าวยาคูมีคุณ 10 อย่างนี้แล * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 5 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 2 : เภสัชชขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : เภสัชชขันธกะ : ข้าวยาคูมีคุณ 10 อย่าง * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 441- จบ -