Friday, November 26, 2021

สีมา

 

สีมา       สีมา หมายถึง เขตพื้นที่ทำสังฆกรรมของสงฆ์

       มีคำที่ใช้ดังนี้ พัทธสีมา ( สีมาที่สงฆ์ทำพิธีปักเขตขึ้น ) 

       อพัทธสีมา ( สีมาที่สงฆ์มิได้ปักเขตเอง ) 

       ขัณฑสีมา ( สีมาขนาดเล็กซึ่งมีมหาสีมาครอบอีกทีหนึ่ง ) 

       มหาสีมา ( สีมากว้างใหญ ) 


- จบ -