Saturday, November 6, 2021

เภสัชชขันธกะ : ทรงห้ามภัตตาหารบางชนิด

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เภสัชชขันธกะ : ทรงห้ามภัตตาหารบางชนิด
 ทรงห้ามภัตตาหารบางชนิด


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 81 )  


       153. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัตตาหารที่เราอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลาย เมื่อคราวอัตคัดอาหาร มีข้าวกล้าน้อย บิณฑบาตได้ฝืดเคือง คือ

       อาหารที่เก็บไว้ภายในที่อยู่ 1 

       อาหารที่หุงต้มภายในที่อยู่ 1 

       อาหารที่หุงต้มเอง 1 

       อาหารที่จับต้องแล้วประเคนใหม่ 1 

       อาหารที่ทายกนำมาจากที่นิมนต์นั้น 1 

       อาหารที่รับประเคนฉันใน ปุเรภัต 1 

       อาหารที่เกิดในป่าและเกิดในสระบัว 1 

       ภัตตาหารเหล่านั้น เราห้ามจำเดิมนี้เป็นต้นไป 


       154. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 

       ภิกษุไม่พึงฉันอาหารที่เก็บไว้ภายในที่อยู่ 

       อาหารที่หุงต้มภายในที่อยู่  

       อาหารที่หุงต้มเอง 

       อาหารที่จับต้องแล้วประเคนใหม่ 

       รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ 


       155. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ส่วนอาหารที่ทายกนำมาจากที่นิมนต์นั้น 

       อาหารที่รับประเคนฉันใน ปุเรภัต 

       อาหารที่เกิดในป่าและเกิดในสระบัว ยังไม่เป็นเดน

       ภิกษุฉันเสร็จ ห้ามภัตแล้วไม่พึงฉัน 

       รูปใดฉัน พึงปรับอาบัติตามธรรม * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 5 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 2 : เภสัชชขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : เภสัชชขันธกะ : ทรงห้ามภัตตาหารบางชนิด * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 442 , 443- จบ -