Thursday, November 25, 2021

จีวรขันธกะ : ข้ออนุญาตในการแบ่งจีวร ( เพิ่มเติม )

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง จีวรขันธกะ : ข้ออนุญาตในการแบ่งจีวร ( เพิ่มเติม )
 ข้ออนุญาตในการแบ่งจีวร ( เพิ่มเติม )  


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 170 )  


       295.…ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในข้อนี้ ภิกษุที่จำพรรษาแล้ว

       เมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้น

       หลีกไปเสีย

       เมื่อผู้รับแทนที่สมควรมีอยู่

       สงฆ์พึงให้ 


       296. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ ภิกษุที่จำพรรษาแล้ว

       เมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้น

       สึกเสีย ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเป็นสามเณร ปฏิญาณเป็นผู้บอกลาสิกขา ปฏิญาณเป็นผู้ต้องอันติมวัตถุ

       สงฆ์เป็นเจ้าของ 


       297.ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ ภิกษุที่จำพรรษาแล้ว

       เมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้น 

       ปฏิญาณเป็นผู้วิกลจริต ปฏิญาณเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่าน ปฏิญาณเป็นผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่เห็นอาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่ทำคืนอาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่สละคืนทิฏฐิอันลามก 

       เมื่อผู้รับแทนที่สมควรมีอยู่

       สงฆ์พึงให้


       298.ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ ภิกษุที่จำพรรษาแล้ว 

       เมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้น

       ปฏิญาณเป็นบัณเฑาะก์ … ปฏิญาณเป็นอุภโตพยัญชนก 

       สงฆ์เป็นเจ้าของ 


       299.ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ ภิกษุที่จำพรรษาแล้ว 

       เมื่อจีวรเกิดขึ้นแล้ว

       แต่ยังไม่ทันได้แบ่งกัน

       หลีกไปเสีย

       เมื่อผู้รับแทนที่สมควรมีอยู่

       สงฆ์พึงให้ 


       300. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ ภิกษุที่จำพรรษาแล้ว

       เมื่อจีวรเกิดขึ้นแล้ว

       แต่ยังไม่ทันได้แบ่งกัน

       สึกเสีย ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเป็นสามเณร ปฏิญาณเป็นผู้บอกลาสิกขา ปฏิญาณเป็นผู้ต้องอันติมวัตถุ 

       สงฆ์เป็นเจ้าของ 


       301. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ ภิกษุที่จำพรรษาแล้ว

       เมื่อจีวรเกิดขึ้น

       แต่ยังไม่ทันได้แบ่งกัน

       ปฏิญาณเป็นผู้วิกลจริต ปฏิญาณเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่าน ปฏิญาณเป็นผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่เห็นอาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐาน ไม่ทำคืนอาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่สละคืนทิฏฐิอันลามก

       เมื่อผู้รับแทนที่สมควรมีอยู่

       สงฆ์พึงให้ 


       302. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ ภิกษุที่จำพรรษาแล้ว

       เมื่อจีวรเกิดขึ้นแล้ว

       แต่ยังไม่ทันได้แบ่งกัน

       ปฏิญาณเป็นบัณเฑาะก์ … ปฏิญาณเป็นอุภโตพยัญชนก 

       สงฆ์เป็นเจ้าของ   


       303. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ เมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษาแล้วสงฆ์แตกกัน

       คนทั้งหลายในถิ่นนั้น ถวายน้ำในฝ่ายหนึ่ง ถวายจีวรในฝ่ายหนึ่ง

       ด้วยเปล่งวาจาว่า ข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์

       นั่นเป็นของสงฆ์ฝ่ายเดียว 


       304. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ เมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษาแล้วสงฆ์แตกกัน

       คนทั้งหลายในถิ่นนั้น ถวายน้ำในฝ่ายหนึ่ง ถวายจีวรในฝ่ายนั้นเหมือนกัน

       ด้วยเปล่งวาจาว่า ข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์ 

       นั่นเป็นของสงฆ์ฝ่ายเดียว 


       305. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ เมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษาแล้วสงฆ์แตกกัน 

       คนทั้งหลายในถิ่นนั้น ถวายน้ำในฝ่ายหนึ่ง ถวายจีวรในฝ่ายหนึ่ง 

       ด้วยเปล่งวาจาว่า ข้าพเจ้าถวายฝ่ายหนึ่ง

       นั่นเป็นของเฉพาะฝ่ายหนึ่ง 


       306. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ เมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษา สงฆ์แตกกัน 

       คนทั้งหลายในถิ่นนั้น ถวายน้ำในฝ่ายหนึ่ง  ถวายจีวรในฝ่ายนั้นเหมือนกัน 

       ด้วยเปล่งวาจาว่า ข้าพเจ้าถวายแก่ฝ่ายหนึ่ง

       นั่นเป็นของเฉพาะฝ่ายหนึ่ง 


       307. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ เมื่อจีวรเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษา แต่ยังมิทันได้แบ่ง สงฆ์แตกกัน 

       พึงแบ่งส่วนให้ภิกษุทุกรูปเท่าๆ กัน * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 5 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 4 : จีวรขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : จีวรขันธกะ : ข้ออนุญาตในการแบ่งจีวร ( เพิ่มเติม ) * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 499 , 500- จบ -