Saturday, November 20, 2021

จีวรขันธกะ : ทรงอนุญาตผ้าวัสสิกสาฎก เป็นต้น

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง จีวรขันธกะ : ทรงอนุญาตผ้าวัสสิกสาฎก เป็นต้น
 ทรงอนุญาตผ้าวัสสิกสาฎก เป็นต้น


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 155 )  


       238. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต

       ผ้าวัสสิกสาฎก

       อาคันตุกภัตร

       คมิกภัตร

       คิลานภัตร

       คิลานุปัฏฐากภัตร

       คิลานเภสัช

       ยาคูประจำ


       อนุญาตผ้าอุทกสาฎก สำหรับภิกษุณีสงฆ์นอนหลับลืมสติ มีโทษ 5 ประการ

       … ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่นอนหลับ ลืมสติ ไม่รู้สึกตัว มีโทษ 5 ประการ นี้คือ 

       หลับเป็นทุกข์ 1 

       ตื่นเป็นทุกข์ 1 

       เห็นความฝันอันลามก 1 

       เทพดาไม่รักษา 1 

       อสุจิเคลื่อน 1


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่นอนหลับ ลืมสติ ไม่รู้สึกตัว มีโทษ 5 ประการนี้แล นอนหลับคุมสติ มีคุณ 5 ประการ


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 156 )  


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่นอนหลับ มีสติตั้งมั่น รู้สึกตัวอยู่ มีคุณ 5 ประการนี้ คือ 

       หลับเป็นสุข 1 

       ตื่นเป็นสุข 1 

       ไม่เห็นความฝันอันลามก 1 

       เทพดารักษา 1 

       อสุจิไม่เคลื่อน 1 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่นอนหลับ มีสติตั้งมั่น รู้สึกตัว มีคุณ 5 ประการ นี้แล * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 5 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 4 : จีวรขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : จีวรขันธกะ : ทรงอนุญาตผ้าวัสสิกสาฎก เป็นต้น * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 486- จบ -