Wednesday, November 10, 2021

เภสัชชขันธกะ : ทรงห้ามภิกษุผู้เคยเป็นช่าง กัลบก เก็บรักษามีดโกน

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เภสัชชขันธกะ : ทรงห้ามภิกษุผู้เคยเป็นช่าง กัลบก เก็บรักษามีดโกน
 ทรงห้ามภิกษุผู้เคยเป็นช่าง กัลบก เก็บรักษามีดโกน


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 89 )  


       171. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรพชิตไม่พึงชักจูงทายกในสิ่งอันไม่ควร

       รูปใดชักจูง ต้องอาบัติทุกกฏ 


       172. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุผู้เคยเป็นช่าง กัลบก ไม่พึงเก็บรักษาเครื่องตัดโกนผมไว้สำหรับตัว  

       รูปใดเก็บรักษาไว้ ต้องอาบัติทุกกฏ* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 5 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 2 : เภสัชชขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : เภสัชชขันธกะ : ทรงห้ามภิกษุผู้เคยเป็นช่าง กัลบก เก็บรักษามีดโกน * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 446
 


- จบ -