Saturday, November 27, 2021

ญัตติทุติยกรรม

 

ญัตติทุติยกรรม         ญัตติทุติยกรรม - กรรมที่ทำด้วยการตั้งญัตติ แล้วสวด อนุสาวนา หนเดียว

       เป็นชื่อสังฆกรรมชนิดหนึ่ง สังฆกรรม ประเภทนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อพระกรรมวาจาเสนอญัตติขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสงฆ์ยอมรับแล้วก็สวดประกาศความตกลงอีกครั้งหนึ่ง เช่น การสวดกฐิน 


- จบ -