Saturday, November 6, 2021

เภสัชชขันธกะ : ทรงอนุญาตเก็บอาหารไว้ในที่อยู่ เป็นต้น

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เภสัชชขันธกะ : ทรงอนุญาตเก็บอาหารไว้ในที่อยู่ เป็นต้น
 ทรงอนุญาตเก็บอาหารไว้ในที่อยู่ * * * ( 1 ) เป็นต้น 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 51 )  


       ก็โดยสมัยนั้นแล พระนครราชคฤห์บังเกิดทุพภิกขภัย คนทั้งหลายนำเกลือบ้าง น้ำมันบ้าง ข้าวสารบ้าง ของควรเคี้ยวบ้าง มายังอาราม ภิกษุทั้งหลายให้เก็บของเหล่านั้นไว้ข้างนอก สัตว์ต่างๆ กินเสียบ้าง พวกโจรลักเอาไปบ้าง

       … ตรัสว่า 

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เก็บไว้ ณ ภายในได้


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้หุงต้มในภายใน 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้หุงต้มเอง 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอามิสที่เก็บไว้ในภายในที่อยู่

       ที่หุงต้มในภายในที่อยู่ 

       และที่หุงต้มเอง 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตภิกษุเห็นของขบเคี้ยว คือ ผลไม้ในที่ใด ถึง กัปปิยการก ไม่มี ก็ให้หยิบนำไปเอง

       พบกัปปิยการกแล้ว วางไว้บนพื้นดิน ให้ กัปปิยการก ประเคนแล้วฉัน 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รับประเคนสิ่งของที่ภิกษุถูกต้องแล้วได้ 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 53 )  


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด

       เราอนุญาตให้ภิกษุฉันเสร็จ ห้ามภัตแล้ว ฉันโภชนะอันไม่เป็นเดน ซึ่ง ( ทายก ) นำมาจากสถานที่ฉัน 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 54 )  


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด

       เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉันเสร็จ ห้ามภัตรแล้ว ฉันโภชนะอันไม่เป็นเดน ซึ่งรับประเคนไว้ใน ปุเรภัตร ได้ 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 55 )  


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด

       เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉันเสร็จ ห้ามภัตแล้ว ฉันโภชนะอันไม่เป็นเดน ซึ่งเกิดในป่า เกิดในสระบัว- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

* * * ( 1 ) เมื่อพ้นจากทุพภิกขภัย ทรงยกเลิกข้ออนุญาตเหล่านี้ในภายหลัง ดังปรากฏในหน้า 442 แห่งหนังสือเล่มนี้  : เรื่อง เภสัชชขันธกะ : ทรงห้ามภัตตาหารบางชนิด   -   ผู้ทำเว็บ  * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 5 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 2 : เภสัชชขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : เภสัชชขันธกะ : ทรงอนุญาตเก็บอาหารไว้ในที่อยู่ เป็นต้น * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 439 - จบ -