Wednesday, November 10, 2021

เภสัชชขันธกะ : เมณฑกานุญาต

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เภสัชชขันธกะ : เมณฑกานุญาต
 เมณฑกานุญาต


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 85 )  


       162. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตโครส 5 คือ

       นมสด 

       นมส้ม

       เปรียง 

       เนยข้น 

       เนยใส 


       163. มีอยู่ ภิกษุทั้งหลาย หนทางกันดารอัตคัดน้ำ อัตคัตอาหาร ภิกษุไม่มีเสบียงจะเดินทางไปทำไม่ได้ง่าย

       เราอนุญาตให้แสวงหาเสบียงได้ คือ ภิกษุต้องการข้าวสาร พึงแสวงหาข้าวสาร

       ต้องการถั่วเขียว พึงแสวงหาถั่วเขียว

       ต้องการถั่วราชมาส พึงแสวงหาถั่วราชมาส 

       ต้องการเกลือ พึงแสวงหาเกลือ  

       ต้องการน้ำอ้อย พึงแสวงหาน้ำอ้อย 

       ต้องการน้ำมัน พึงแสวงหาน้ำมัน  

       ต้องการเนยใส ก็พึงแสวงหาเนยใส 


       164. มีอยู่ ภิกษุทั้งหลาย ชาวบ้านที่มีศรัทธาเลื่อมใส เขามอบเงินทองไว้ในมือ กัปปิยการก สั่งว่า สิ่งใดควรแก่พระผู้เป็นเจ้า ขอท่านจงถวายสิ่งนั้นด้วย กัปปิยภัณฑ์ นี้

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ยินดีของอันเป็น กัปปิยะ จาก กัปปิยภัณฑ์ นั้นได้  

       แต่เรามิได้กล่าวว่า พึงยินดี พึงแสวงหาทองและเงินโดยปริยายไรๆ เลย* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 5 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 2 : เภสัชชขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : เภสัชชขันธกะ : เมณฑกานุญาต * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 444 , 445- จบ -