Sunday, November 28, 2021

ปริวาส

 

ปริวาส       ปริวาส ( อ่านว่า ปะ-ริ-วาด ) - วิธีลงโทษตนเองของพระสงฆ์ที่ทำผิดวินัยต้อง อาบัติสังฆาทิเสส คือ กักบริเวณตนเองอยู่ในที่จำกัด - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       การทำคืนอาบัติสังฆาทิเสส

       ปาริวาสิกวัตร ( ปาริวาสิกขันธกะ )

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนี้แล เราจักบัญญัติวัตรแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ปริวาส โดยประการที่ภิกษุผู้อยู่ปริวาส ต้องประพฤติทุกรูป คือ

หมวดที่ 1

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาสพึงประพฤติชอบ วิธีประพฤติชอบในวัตรนั้น ดังต่อไปนี้

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้อยู่ปริวาส

       - ไม่พึงให้อุปสมบท 

       - ไม่พึงให้นิสัย 

       - ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก

       - ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

       - แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 

       - สงฆ์ให้ปริวาสเพื่ออาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น 

       - ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 

       - ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 

       - ไม่พึงติกรรม 

       - ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

       - ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ

       - ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ 

       - ไม่พึงทำการไต่สวน 

       - ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์ 

       - ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

       - ไม่พึงโจทภิกษุอื่น 

       - ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ

       - ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน หมวดที่ 2 

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส 

       - ไม่พึงไปข้างหน้าแห่งปกตัตตะภิกษุ 

       - ไม่พึงนั่งข้างหน้าแห่งปกตัตตะภิกษุ 

       - พึงพอใจด้วยอาสนะสุดท้าย ที่นอนสุดท้าย วิหารสุดท้ายของสงฆ์ ที่สงฆ์จะพึงให้แก่เธอ 

       - ไม่พึงมีปกตัตตะภิกษุ เป็นสมณะนำหน้า หรือตามหลังเข้าไปสู่สกุล 

       - ไม่พึงสมาทานอารัญญิกธุดงค์ 

       - ไม่พึงสมาทานปิณฑปาติกธุดงค์ และ ไม่พึงให้เขานำบิณฑบาตมาส่ง เพราะปัจจัยนั้น ด้วยคิดว่าคนทั้งหลายอย่ารู้เราหมวดที่ 3

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส

       - เป็นอาคันตุกะไป พึงบอก 

       - มีอาคันตุกะมา ก็พึงบอก 

       - พึงบอกในอุโบสถ

       - พึงบอกในปวารณา

       - ถ้าอาพาธ พึงสั่งทูตให้บอก หมวดที่ 4

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส 

       - ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 

       - ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 

       - ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้  

       - ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 

       - ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 

       - ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้

       - ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 

       - ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 

       - ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 

ทั้งนี้ เว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย หมวดที่ 5

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส 

       - ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 

       - ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 

       - ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 

       - ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 

       - ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 

       - ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 

       - ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 

       - ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 

       - ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 

ทั้งนี้ เว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย หมวดที่ 6

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส 

       - พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 

       - พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 

       - พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 

       - พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 

       - พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 

       - พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส

       - พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 

       - พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 

       - พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 

ทั้งนี้ ที่รู้ว่าอาจจะไปถึงในวันนี้เทียว หมวดที่ 7

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส 

       - ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสกับปกตัตตะภิกษุ 

       - ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส 

       - ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี 

       - เห็นปกตัตตะภิกษุแล้ว พึงลุกออกจากอาสนะ 

       - พึงนิมนต์ปกตัตตะภิกษุให้นั่ง 

       - ไม่พึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 

       - เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะต่ำ ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะสูง 

       - เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พื้นดิน ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะ

       - ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมอันเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 

       - เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยู่ในที่จงกรมต่ำ ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมสูง 

       - เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม ณ พื้นดิน ไม่พึงจงกรมในที่จงกรม หมวดที่ 8

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส 

       - ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาส กับภิกษุอยู่ปริวาสผู้แก่พรรษากว่า 

       - ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส 

       - ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี 

       - ไม่พึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับภิกษุอยู่ปริวาสผู้แก่พรรษากว่า หรือกับภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม หรือกับภิกษุผู้ควรมานัต หรือกับภิกษุผู้ประพฤติมานัต หรือกับภิกษุผู้ควรอัพภาน 

       - เมื่อเธอเหล่านั้นนั่ง ณ อาสนะต่ำ ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะสูง 

       - เมื่อเธอเหล่านั้นนั่ง ณ พื้นดิน ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะ 

       - ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกัน 

       - เมื่อเธอเหล่านั้นจงกรมอยู่ในที่จงกรมต่ำ ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมสูง 

       - เมื่อเธอเหล่านั้นจงกรมอยู่ ณ พื้นดิน ไม่พึงจงกรมในที่จงกรม หมวดพิเศษ 

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาสไม่พึงยินดีการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนำอาสนะมาให้ การนำที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตร จีวร การถูหลังให้เมื่ออาบน้ำ ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย รูปใดยินดี ต้องอาบัติทุกกฏ 

       - ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนำอาสนะมาให้ การนำที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตร จีวร การถูหลังให้เมื่ออาบน้ำของภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ปริวาสด้วยกัน ตามลำดับผู้แก่พรรษา 

       - ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกิจ 5 อย่าง คือ อุโบสถ , ปวารณา , ผ้าอาบน้ำฝน , การสละภัตร และ การรับภัตร แก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ปริวาสด้วยกัน ตามลำดับผู้แก่พรรษา 


เรียบเรียงจาก พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ 6 ข้อที่ 321 - 329 หน้า 130 - 134


- จบ -