Wednesday, November 10, 2021

จีวรขันธกะ : ทรงอนุญาต คหบดีจีวร

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง จีวรขันธกะ : ทรงอนุญาต คหบดีจีวรขันธ์ที่ 4 : จีวรขันธกะ 

หมวดว่าด้วยจีวร- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ทรงอนุญาตคหบดีจีวร


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 135 )  


       187.…ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตคหบดีจีวร

       รูปใดปรารถนา จงถือผ้าบังสุกุล

       รูปใดปรารถนา จงยินดีคหบดีจีวร

       แต่เราสรรเสริญการยินดี ด้วยปัจจัยตามมีตามได้ * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 5 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 4 : จีวรขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : จีวรขันธกะ : ทรงอนุญาต คหบดีจีวร * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 474 - จบ -