Wednesday, November 10, 2021

เภสัชชขันธกะ : ทรงอนุญาตน้ำ อัฏฐบาน

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เภสัชชขันธกะ : ทรงอนุญาตน้ำ อัฏฐบานทรงอนุญาตน้ำ อัฏฐบาน


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 86 )  


       165. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ำปานะ 8 ชนิด คือ

       น้ำปานะทำด้วยผลมะม่วง 1 

       น้ำปานะทำด้วยผลหว้า 1 

       น้ำปานะทำด้วยผลกล้วยมีเมล็ด 1 

       น้ำปานะทำด้วยผลกล้วยไม่มีเมล็ด 1 

       น้ำปานะทำด้วยผลมะทราง 1 

       น้ำปานะทำด้วยผลจันทน์หรือองุ่น 1 

       น้ำปานะทำด้วยเง่าบัว 1 

       น้ำปานะทำด้วยผลมะปรางหรือลิ้นจี่ 1 


       166. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ำผลไม้ทุกชนิด 

       เว้นน้ำต้มเมล็ดข้าวเปลือก 


       167. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ำใบไม้ทุกชนิด 

       เว้นน้ำผักดอง 


       168. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ำดอกไม้ทุกชนิด 

       เว้นน้ำดอกมะทราง 


       169. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ำอ้อยสด * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 5 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 2 : เภสัชชขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : เภสัชชขันธกะ : ทรงอนุญาตน้ำ อัฏฐบาน * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 445- จบ -