Thursday, November 4, 2021

เภสัชชขันธกะ : ทรงอนุญาต งบ น้ำอ้อย

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เภสัชชขันธกะ : ทรงอนุญาต งบ น้ำอ้อย


 น้ำอ้อย


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 48 )  


       121. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าคนทั้งหลายผสมแป้งบ้าง เถ้าบ้าง ลงใน งบ น้ำอ้อย เพื่อประสงค์ให้เกาะกันแน่น

       งบน้ำอ้อยนั้นก็ยังถึงความนับว่า งบ น้ำอ้อยนั่นแหละ 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ฉัน งบ น้ำอ้อยตามสบาย 


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 5 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 2 : เภสัชชขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : เภสัชชขันธกะ : ทรงอนุญาต งบ น้ำอ้อย * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 437
 


- จบ -