Friday, November 19, 2021

จีวรขันธกะ : ทรงอนุญาตผ้าปะ เป็นต้น

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง จีวรขันธกะ : ทรงอนุญาตผ้าปะ เป็นต้น
 ทรงอนุญาตผ้าปะ เป็นต้น


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 152 )  


       236. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต

       ผ้าสังฆาฏิ 2 ชั้น * * * ( 1 ) 

       ผ้าอุตราสงค์ชั้นเดียว * * * ( 2 )  

       ผ้าอันตรวาสกชั้นเดียว * * * ( 3 )

       สำหรับผ้าใหม่มีกับปะใหม่ 


       ผ้าสังฆาฏิ 4 ชั้น 

       ผ้าอุตราสงค์ 2 ชั้น

       อันตรวาสก 2 ชั้น 

       สำหรับผ้าที่เก็บไว้ล่วงฤดู พึงทำอุตสาหะในผ้าบังสุกุลจนพอต้องการ หรือทำอุตสาหะในผ้าที่ตกจากร้านตลาด       237. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าปะ การชุน รังดุม ลูกดุม การทำให้มั่น


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


* * * ( 1 ) : สังฆาฏิ แปลว่า ผ้าซ้อนนอก , ผ้าทาบ เป็นชื่อเรียกผ้าผืนหนึ่งในจำนวน 3 ผืน หรือไตรจีวรของพระคือ จีวร สบง สังฆาฏิ

       สังฆาฏิ คือผ้าที่ซ้อนทับจีวรอีกชั้นหนึ่งทำนองเป็นผ้าคลุมสำหรับป้องกันความหนาวในฤดูหนาว เมื่อห่มทาบจีวรก็จะเป็นผ้าสองชั้น ทำให้อบอุ่นขึ้นเมื่อห่ม จึงเรียกว่า ผ้าสังฆาฏิ ( ผ้าซ้อน , ผ้าทาบ ) 

       สังฆาฏิแท้จริงแล้วเป็นผ้าสารพัดประโยชน์ เช่น ห่มแทนจีวร ทำเป็นผ้ากันแดดได้ เป็นต้น

       ในประเทศไทย สังฆาฏิ ปัจจุบันพระสงฆ์ไม่ได้ใช้ห่มซ้อนกับจีวรเหมือนก่อน ด้วยอยู่ในในถิ่นที่อากาศไม่หนาวจนเกินไป แต่พับแล้วพาดเก็บไว้บนบ่าเพื่อความสะดวกในเวลาเดินทาง จนกลายเป็นผ้าพาดบ่าตามปกติไป  


- - - ข้างบนนี้ เป็นข้อมูลจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/สังฆาฏิ   * * * ( 2 ) : ผ้าอุตราสงค์ คือ ผ้าจีวร   


- - - ข้างบนนี้ เป็นข้อมูลจาก : https://www.online-english-thai-dictionary.com/?word=ผ้าอุตราสงค์&d=2&m=0&p=1  * * * ( 3 ) : อันตรวาสก คือ สบง คือผ้านุ่งของภิกษุสามเณร 

       สบง เป็นผ้าผืนหนึ่งในจำนวน 3 ผืนหรือ ไตรจีวรของพระสงฆ์ ซึ่งได้แก่ จีวร ( ผ้าห่ม ) สบง ( ผ้านุ่ง ) สังฆาฏิ ( ผ้าซ้อน )

       สบง เป็นผ้าสี่เหลี่ยมเหมือนผ้าขาวม้า ขนาดกลางกว้าง 91.44 เซนติเมตร ยาว 283.84 เซนติเมตรโดยประมาณ เล็กใหญ่กว่านั้นบ้าง ในพระวินัยกำหนดการนุ่งไว้คือ ด้านบนนุ่งปิดสะดือ แต่ไม่ถึงกระโจมอก ด้านล่างปิดหัวเข่าทั้งสองลงมาเพียงครึ่งแข้ง ไม่ถึงกรอมข้อเท้า นุ่งอย่างนี้เรียกว่า นุ่งเป็นปริมลฑล 


- - - ข้างบนนี้ เป็นข้อมูลจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/สบง  

   

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 5 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 4 : จีวรขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : จีวรขันธกะ : ทรงอนุญาตผ้าปะ เป็นต้น * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 485 , 486 - จบ -