Saturday, November 27, 2021

สัตถุศาสน์

 

สัตถุศาสน์  


       สัตถุศาสน์ , สัตถุสาสน์ ความหมาย คือ คนสงบ , คนดี , คนมีศีลธรรม , คนที่ประกอบด้วยสัปปุริสธรรม- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       สัตถุศาสนา - คำสั่งสอนของพระศาสดา คือพระพุทธศาสนา 


- จบ -- จบ -