Sunday, November 28, 2021

จตุรวรรค

 

จตุรวรรค         จตุรวรรค - ที่รวมแห่งพระภิกษุ 4 รูป เพื่อทำสังฆกรรม เช่น อุโบสถ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       จตุรวรรค , จตุวรรค สงฆ์พวก 4  คือ สงฆ์ที่กำหนดจำนวนภิกษุอย่างต่ำเพียง 4 รูป เช่น สงฆ์ที่ทำอุโบสถกรรม เป็นต้น


* * * วรรค คือการกำหนด จำนวนภิกษุที่ประกอบเข้าเป็นสงฆ์ หมวดหนึ่งๆ ซึ่งเมื่อครบจำนวนแล้วจึงจะทำสังฆกรรมอย่างนั้นๆ ได้ มี 4 พวก คือ 

       1. สงฆ์จตุรวรรค ( สงฆ์พวก 4 คือ ต้องมีภิกษุ 4 รูปขึ้นไป ทำกรรมได้ทุกอย่างเว้นปวารณา ให้ผ้ากฐิน อุปสมบท และ อัพภาน )

       2. สงฆ์ปัญจวรรค ( สงฆ์พวก 5 คือ ต้องมีภิกษุ 5 รูปขึ้นไป ทำปวารณา ให้ผ้ากฐิน และอุปสมบทในปัจจันตชนบท ) 

       3. สงฆ์ทศวรรค ( สงฆ์พวก 10 คือต้องมีภิกษุ 10 รูปขึ้นไป ให้อุปสมบทในมัธยมชนบทได้ ) 

       4. สงฆ์วีสติวรรค ( สงฆ์พวก 20 คือต้องมีภิกษุ 20 รูปขึ้นไป ทำ อัพภาน ได้ ) 


- จบ -