Friday, November 19, 2021

จีวรขันธกะ : ทรงให้แต่งจีวร

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง จีวรขันธกะ : ทรงให้แต่งจีวร
 ทรงให้แต่งจีวร


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 149 )  


       อานนท์เธอเห็นนาของชาวมคธ ซึ่งเขาพูนดินขึ้นเป็นคันนาสี่เหลี่ยม

       พูนคันนายาวทั้งด้านยาวและด้านกว้าง 

       พูนคันนาคั่นในระหว่างๆ ด้วย คันนาสั้นๆ 

       พูนคันนาเชื่อมกันทาง 4 แพร่ง ตามที่ซึ่งคันนากับคันนาผ่านตัดกันไปหรือไม่ 


       เห็นตามพระพุทธดำรัส พระพุทธเจ้าข้า 


       เธอสามารถแต่งจีวรของภิกษุทั้งหลายให้มีรูปอย่างนั้นได้หรือไม่ 


       สามารถ พระพุทธเจ้าข้า 


       …ครั้งนั้นท่านพระอานนท์แต่งจีวรสำหรับภิกษุหลายรูป ครั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ได้กราบทูลว่า

       ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงทอดพระเนตรจีวรที่ข้าพระพุทธเจ้าแต่งแล้ว พระพุทธเจ้าข้า 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานนท์เป็นคนฉลาด อานนท์ได้ซาบซึ้งถึงเนื้อความแห่งถ้อยคำที่เรากล่าวย่อได้โดยกว้างขวาง

       อานนท์ทำผ้ากุสิก็ได้

       ทำผ้าชื่ออัฑฒกุสิก็ได้

       ทำผ้าชื่อมณฑลก็ได้

       ทำผ้าชื่ออัฑฒมณฑลก็ได้

       ทำผ้าชื่อวิวัฏฏะก็ได้

       ทำผ้าชื่ออนุวิวัฏฏะก็ได้

       ทำผ้าชื่อคีเวยยกะก็ได้

       ทำผ้าชื่อชังเฆยยกะก็ได้

       และทำผ้าชื่อพาหันตะก็ได้

       จีวรจักเป็นผ้าที่ตัดแล้ว

       เศร้าหมองด้วยศัสตรา

       สมควรแก่สมณะ

       และพวกศัตรูไม่ต้องการ        231. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 

       ผ้าสังฆาฏิตัด 

       ผ้าอุตราสงค์ตัด

       ผ้าอันตรวาสกตัด * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 5 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 4 : จีวรขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : จีวรขันธกะ : ทรงให้แต่งจีวร * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 483 , 484- จบ -