Saturday, November 27, 2021

อนุสาวนา

 

อนุสาวนา        อนุสาวนา - การสวดของพระคู่สวดในการทำสังฆกรรม , การสวดอนุสาวนา คือ หารือสงฆ์ เช่น หารือว่าผ้ากฐินควรจะยกให้พระรูปใด หรือควรจะรับคนนี้เข้าบวชหรือไม่ 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       อนุสาวนา ความหมาย คือ ความระลึกถึง , อารมณ์ที่ควรระลึกถึงเนืองๆ มี 10 อย่างคือ

       1. พุทธานุสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า 

       2. ธัมมานุสติ ระลึกถึงคุณของพระธรรม 

       3. สังฆานุสติ ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ 

       4. สีลานุสติ ระลึกถึงศีลที่ตนรักษา 

       5. จาคานุสติ ระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแล้ว 

       6. เทวตานุสติ ระลึกถึงคุณที่ทำคนให้เป็นเทวดา 

       7. มรณัสสติ ระลึกถึงความตายที่จะต้องมีเป็นธรรมดา 

       8. กายคตาสติ ระลึกทั่วไปในกายให้เห็นว่าไม่งาม 

       9. อานาปานสติ ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออก 

       10. อุปสมานุสติ ระลึกถึงธรรมเป็นที่สงบระงับกิเลสและความทุกข์ คือนิพพาน


- จบ -