Sunday, November 28, 2021

อัพภาน

 

อัพภาน


       อัพภาน ( อ่านว่า อับ-พาน ) - การชักกลับมา , ในวินัยหมายถึง การรับภิกษุผู้ต้อง อาบัติสังฆาทิเสส และได้ถูกทําโทษคือ อยู่ ปริวาส แล้วให้กลับคืนเป็นผู้บริสุทธิ์ , การสวดประกาศเรื่องนี้ เรียกว่า สวดอัพภาน   


- จบ -