Wednesday, April 6, 2022

สมถขันธกะ : วิวาทาธิกรณ์

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สมถขันธกะ : วิวาทาธิกรณ์
 วิวาทาธิกรณ์ 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 664 )  


       วิวาทเป็น วิวาทาธิกรณ์ ///// 

       วิวาทไม่เป็น อธิกรณ์ /////  

       อธิกรณ์ไม่เป็นวิวาท 

       เป็นอธิกรณ์ด้วยเป็นวิวาทด้วย 

       วิวาทเป็นวิวาทาธิกรณ์ก็มี วิวาทไม่เป็นอธิกรณ์ก็มี  

       อธิกรณ์ไม่เป็นวิวาทก็มี

       เป็นอธิกรณ์ด้วยเป็นวิวาทด้วยก็มี 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 665 )  


       บรรดาวิวาทนั้น วิวาทที่เป็นวิวาทาธิกรณ์ เป็นไฉน 

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ย่อมวิวาทกันว่า

       1. นี้เป็นธรรม นี้ไม่เป็นธรรม … 

       9. นี้เป็นอาบัติชั่วหยาบ นี้เป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบ 


       ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความทุ่มเถียง ความกล่าวต่างกัน ความกล่าวโดยประการอื่น การพูดเพื่อความกลัดกลุ้มใจ

       ความหมายมั่นในเรื่องนั้น อันใด นี้ชื่อว่า วิวาทเป็นวิวาทาธิกรณ์ 


       บรรดาวิวาทนั้น วิวาทไม่เป็นอธิกรณ์ เป็นไฉน

       มารดาวิวาทกับบุตรบ้าง บุตรวิวาทกับมารดาบ้าง 

       บิดาวิวาทกับบุตรบ้าง บุตรวิวาทกับบิดาบ้าง  

       พี่ชายวิวาทกับน้องชายบ้าง พี่ชายวิวาทกับน้องหญิงบ้าง  

       น้องหญิงวิวาทกับพี่ชายบ้าง 

       สหายวิวาทกับสหายบ้าง

       นี้ชื่อว่า วิวาทไม่เป็นอธิกรณ์ 


       บรรดาวิวาทนั้น อธิกรณ์ไม่เป็นวิวาท เป็นไฉน 

         อนุวาทาธิกรณ์ /////  อาปัตตาธิกรณ์ /////  กิจจาธิกรณ์ /////  นี้ชื่อว่า อธิกรณ์ไม่เป็นวิวาท 


       บรรดาวิวาทนั้น อธิกรณ์เป็นอธิกรณ์ด้วยวิวาทด้วย เป็นไฉน 

       วิวาทาธิกรณ์ เป็นอธิกรณ์ด้วย เป็นวิวาทด้วย * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 6 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 4 : สมถขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : สมถขันธกะ : วิวาทาธิกรณ์ * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 778 , 779- จบ -