Sunday, April 24, 2022

ขุททกวัตถุขันธกะ : ข้ออนุญาตเกี่ยวกับผ้ากรองน้ำ

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ขุททกวัตถุขันธกะ : ข้ออนุญาตเกี่ยวกับผ้ากรองน้ำข้ออนุญาตเกี่ยวกับผ้ากรองน้ำ


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 72 )  


       สมัยต่อมา น้ำในระหว่างทางเป็น อกัปปิยะ /////  ผ้าสำหรับกรองน้ำไม่มี … ตรัสว่า 


       108. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้ากรองน้ำ        ท่อนผ้าไม่พอ … ตรัสว่า 

       109. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้ากรองทำรูปคล้ายช้อน        ผ้าไม่พอ … ตรัสว่า 

       110. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้กระบอกกรองน้ำ  ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 74 )  


       111. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เดินทางเมื่อถูกเขาอ้อนวอนขอผ้ากรองน้ำ

       จะไม่พึงให้ไม่ควร 

       รูปใดไม่ให้ต้องอาบัติทุกกฏ 


       112. อนึ่ง ภิกษุไม่มีผ้ากรองน้ำ อย่าเดินทางไกล 

       รูปใดเดินทาง ต้องอาบัติทุกกฏ 


       113. ถ้าผ้ากรองน้ำ หรือกระบอกกรองน้ำไม่มี แม้มุมผ้าสังฆาฏิ ก็พึงอธิฐานว่า เราจักกรองน้ำด้วยมุมผ้าสังฆาฏินี้ดื่ม ดังนี้ ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 76 )  


       สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายทำ นวกรรม /////  อยู่ ผ้ากรองน้ำไม่พอกัน … ตรัสว่า 

       114. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้ากรองน้ำมีขอบ        ผ้ากรองน้ำมีขอบไม่พอใช้ … ตรัสว่า 

       115. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ลาดผ้าลงบนน้ำ ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 77 )  


       สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถูกยุงรบกวน … ตรัสว่า 

       116. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตมุ้ง* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 7 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 1 : ขุททกวัตถุขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขุททกวัตถุขันธกะ : ข้ออนุญาตเกี่ยวกับผ้ากรองน้ำ * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 820 , 821- จบ -