Monday, April 18, 2022

สมถขันธกะ : กิจจาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะอย่างเดียว

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สมถขันธกะ : กิจจาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะอย่างเดียว
 กิจจาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะอย่างเดียว


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 694 )  


       385. กิจจาธิกรณ์ /////  ระงับด้วยสมถะเท่าไร 

       กิจจาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะอย่างเดียว คือ สัมมุขาวินัย /////  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

สมถขันธกะ จบ 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ยอดแห่งความเพียร 

-บาลี ทุก. อํ. 20/63/248 

       ภิกษุทั้งหลาย ความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธาน สองประการเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ทำได้ยากในโลก 

       สองประการอะไรบ้างเล่า 

       สองประการ คือ 

       ฝ่ายคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน ต้องใช้ความเพียร เพื่อให้ได้เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และยาแก้ไข้ นี่อย่างหนึ่ง 

       ฝ่ายบรรพชิต ผู้ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน ต้องใช้ความเพียร เพื่อละ อุปธิ ///// เสียทั้งหมด นี่อย่างหนึ่ง 


       ภิกษุทั้งหลาย ความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธาน สองประการเหล่านี้แหละ เป็นสิ่งที่ทำได้ยากในโลก 


       ภิกษุทั้งหลาย บรรดาความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธาน สองประการเหล่านี้ ความเพียรเพื่อละอุปธิเสียทั้งหมด จัดเป็นยอดแห่งความเพียร 


       ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงสำเหนียกใจไว้ว่า “เราทั้งหลาย จักตั้งความเพียร ที่เป็นหลักเป็นประธาน เพื่อละอุปธิเสียทั้งหมด” ดังนี้ 


       ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลาย พึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แล* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 6 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 4 : สมถขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : สมถขันธกะ : กิจจาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะอย่างเดียว * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 803 , 804- จบ -