Friday, April 22, 2022

ขุททกวัตถุขันธกะ : ข้อห้ามและอนุญาตเกี่ยวกับบาตร

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ขุททกวัตถุขันธกะ : ข้อห้ามและอนุญาตเกี่ยวกับบาตร
 ข้อห้ามและอนุญาตเกี่ยวกับบาตร


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 34 )  


       31. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้บาตรทองคำ

       ไม่พึงใช้บาตรเงิน 

       ไม่พึงใช้บาตรแก้วมณี 

       ไม่พึงใช้บาตรแก้วไพฑูรย์ 

       ไม่พึงใช้บาตรแก้วผลึก 

       ไม่พึงใช้บาตรทองสัมฤทธิ์ 

       ไม่พึงใช้บาตรกระจก 

       ไม่พึงใช้บาตรดีบุก

       ไม่พึงใช้บาตรตะกั่ว

       ไม่พึงใช้บาตรทองแดง 


       รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ        32. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบาตร 2 ชนิด คือ

       บาตรเหล็ก 1 
 
       บาตรดิน 1 ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 35 )  


       สมัยต่อมา ก้นบาตรสึก .… ตรัสว่า 

       33. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบังเวียนรองบาตร ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 36 )  


       34. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้บังเวียนรองบาตรชนิดต่างๆ ( คือ ชนิดทำด้วยทอง ชนิดทำด้วยเงิน ) 

       รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ         35. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบังเวียนรองบาตร 2 ชนิด คือ

       ทำด้วยดีบุก 1 

       ทำด้วยตะกั่ว 1 


       บังเวียนรองบาตรหนา ไม่กระชับกับบาตร … ตรัสว่า 

       36. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้กลึง       บังเวียนรองบาตรที่กลึงแล้วยังเป็นคลื่น … ตรัสว่า  

       37. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้จักเป็นฟันมังกร ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 37 )  


       38. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้บังเวียนรองบาตร อันวิจิตร ที่จ้างเขาทำให้มีลวดลายเป็นรูปภาพ 

       รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ        39. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้บังเวียนรองบาตรอย่างธรรมดา ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 38 )  


       40. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บาตรที่ยังมีน้ำ ภิกษุไม่พึงเก็บงำ 

       รูปใดเก็บงำ ต้องอาบัติทุกกฏ        41. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ผึ่งแล้วจึงเก็บงำบาตร( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 39 )  


       42. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บาตรที่ยังมีน้ำ ภิกษุไม่พึงผึ่งไว้ 

       รูปใดผึ่งไว้ ต้องอาบัติทุกกฏ        43. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทำให้หมดน้ำเสียก่อนผึ่ง แล้วจึงเก็บงำบาตร ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 40 )  


       44. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงวางบาตรไว้ในที่ร้อน 

       รูปใดวางไว้ ต้องอาบัติทุกกฏ        45. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ผึ่งไว้ในที่ร้อนครู่เดียว แล้วจึงเก็บงำบาตร ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 41 )  


       สมัยต่อมา บาตรเป็นอันมาก ไม่มีเชิงรอง ภิกษุทั้งหลายวาง เก็บไว้ในที่แจ้ง บาตรถูกลมหัวด้วนพัดกลิ้งตกแตก … ตรัสว่า 

       46. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชิงรองบาตร ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 42 )  


       สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายวางบาตรไว้ริมกระดานเลียบ บาตรกลิ้ง ตกแตก … ตรัสว่า

       47. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงวางบาตรไว้ริมกระดานเลียบ 

       รูปใดวางไว้ ต้องอาบัติทุกกฏ ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 43 )  


       สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายวางบาตรไว้ริมกระดานเลียบเล็กๆ นอกฝา บาตรกลิ้ง ตกแตก … ตรัสว่า 

       48. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงวางบาตรไว้ริมกระดานเลียบเล็กๆ นอกฝา

       รูปใดวางไว้ ต้องอาบัติทุกกฏ ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 44 )  


       สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายคว่ำบาตรไว้ที่พื้นดิน ขอบบาตรสึก … ตรัสว่า 

       49. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้หญ้ารอง        หญ้าที่รองถูกปลวกกัด … ตรัสว่า 

       50. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ท่อนผ้ารอง        ท่อนผ้าถูกปลวกกัด … ตรัสว่า 

       51. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแท่นเก็บบาตร       บาตรตกจากแท่นเก็บ บาตรแตก … ตรัสว่า 

       52. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้หม้อเก็บบาตร        บาตรครูดสีกับหม้อเก็บบาตร … ตรัสว่า 

       53. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ถุงบาตร * * * ( 1 )         สายโยกไม่มี … ตรัสว่า 

       54. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสายโยกเป็นด้ายถัก ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 45 )  


       55. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงแขวนบาตรไว้ 

       รูปใดแขวนไว้ ต้องอาบัติทุกกฏ ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 46 )  


       56. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเก็บบาตรไว้บนเตียง 

       รูปใดเก็บ ต้องอาบัติทุกกฏ ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 47 )  


       57. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเก็บบาตรไว้บนตั่ง 

       รูปใดเก็บ ต้องอาบัติทุกกฏ ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 48 )  


       58. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงวางบาตรไว้บนตัก  

       รูปใดวาง ต้องอาบัติทุกกฏ ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 49 )  


       59. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเก็บบาตรไว้บนกลด  

       รูปใดเก็บไว้ ต้องอาบัติทุกกฏ ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 50 )  


       60. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถือบาตรอยู่ ไม่พึงผลักบานประตูเข้าไป 

       รูปใดผลัก ต้องอาบัติทุกกฏ ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 51 )  


       61. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้ กระโหลกน้ำเต้า /////  เที่ยวบิณฑบาต 

       รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 52 )  


       62. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้กระเบื้องหม้อเที่ยวบิณฑบาต 

       รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 53 )  


       63. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้บาตรกระโหลกผี 
 
       รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ        64. อนึ่ง ภิกษุไม่พึงใช้ของบังสุกุลทุกอย่าง

       รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 54 )  


       65. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้บาตรรับเศษอาหาร ก้าง หรือ น้ำบ้วนปาก 

       รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ        66. เราอนุญาตให้ใช้กระโถน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

* * * ( 1 )  คำว่า “ถุงบาตร” พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ พ.ศ. 2535 ใช้ว่า “ถลกบาตร” - ผู้รวบรวม* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 7 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 1 : ขุททกวัตถุขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขุททกวัตถุขันธกะ : ข้อห้ามและอนุญาตเกี่ยวกับบาตร * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 811 , 812 , 813 , 814 , 815

   

- จบ -