Friday, April 22, 2022

กะโหลกน้ำเต้า

 

กะโหลกน้ำเต้า


       กะโหลกน้ำเต้า มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า กมัณฑลุ ( กะมันทะ- ) หรือเต้าน้ำ หม้อน้ำ ภาชนะใส่น้ำเล็ก ๆ เป็นบริขารเครื่องใช้ประจําของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ทําด้วยไม้หรือดิน เช่น กมัณฑลุภาชน์ = ภาชนะใส่น้ำ คือ เต้าน้ำ. ( ม. ร่ายยาว วนปเวสน์ )

       ใช้ว่า กมัณฑลู ก็มี เช่น บัดนี้คาวียุพราชาชัยลีลา ก็เอากมัณฑลูลง ( เสือโค ) ( ป. ส. )   


- จบ -