Sunday, April 17, 2022

สมถขันธกะ : วิธีทำตัสสปาปิยสิกากรรม

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สมถขันธกะ : วิธีทำตัสสปาปิยสิกากรรม
 วิธีทำ ตัสสปาปิยสิกากรรม


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 688 )  


       381. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงทำ ตัสสปาปิยสิกากรรม /////  อย่างนี้ 

       ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถ กรรมวาจา ว่าดังนี้ 


* * * กรรมวาจาทำตัสสปาปิยสิกา 

       ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า  

       ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ ถูกซักถามถึง ครุกาบัติ /////  ในท่ามกลางสงฆ์ ปฏิเสธแล้วปฏิญาณ ปฏิญาณแล้วปฏิเสธ ให้การกลับไปกลับมา กล่าวเท็จทั้งที่รู้  

       ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงทำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุมีชื่อนี้ นี้เป็นญัตติ 


       ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า 

       ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ ถูกซักถามถึงครุกาบัติในท่ามกลางสงฆ์ ปฏิเสธแล้วปฏิญาณ ปฏิญาณแล้วปฏิเสธ ให้การกลับไปกลับมา กล่าวเท็จทั้งที่รู้

       สงฆ์ทำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุมีชื่อนี้ 

       การทำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง  

       ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 


       ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สอง … 


       ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สาม … 


       ตัสสปาปิยสิกากรรม อันสงฆ์ทำแล้วแก่ภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง 

       ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้  


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า อธิกรณ์ /////  ระงับแล้ว 

       ระงับด้วยอะไร  

       ด้วย สัมมุขาวินัย /////  กับตัสสปาปิยสิกา 


       ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบ้าง

       มีความพร้อมหน้าสงฆ์ 

       ความพร้อมหน้าธรรม  

       ความพร้อมวินัย  

       ความพร้อมหน้าบุคคล … 


       ในตัสสปาปิยสิกานั้นมีอะไรบ้าง 

       มีกิริยา

       ความกระทำ 

       ความเข้าไป 

       ความเข้าไปเฉพาะ 

       ความรับรอง 

       ความไม่คัดค้านกรรม คือ ตัสสปาปิยสิกา อันใด นี้มีในตัสสปาปิยสิกานั้น 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ ผู้ทำรื้อฟื้นเป็น ปาจิตตีย์ /////  ที่รื้อฟื้น 

       ผู้ให้ฉันทะติเตียน เป็นปาจิตตีย์ ที่ติเตียน* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 6 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 4 : สมถขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : สมถขันธกะ : วิธีทำตัสสปาปิยสิกากรรม * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 796 , 797 
 - จบ -