Sunday, April 17, 2022

ปฏิญญาตกรณะ

 

ปฏิญญาตกรณะ       ปฏิญญาตกรณะ ( อ่านว่า ปะ-ติน-ยา-ตะ-กะ-ระ-นะ ) - ชื่อวิธีตัดสินอธิกรณ์อย่างหนึ่ง คือ ฟังคำสารภาพของจำเลยแล้วตัดสินตามนั้นไม่ต้องสอบสวนพยาน เพราะผู้ผิดสารภาพแล้ว    


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ปฏิญญาตกรณะ ( การระงับด้วยคำสารภาพของผู้ถูกฟ้อง )    

       ภิกษุฉัพพัคคีย์ลงกรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย โดยไม่ฟังคำสารภาพของภิกษุเหล่านั้น มีผู้ติเตียน 

       พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติพระวินัย ห้ามทำเช่นนั้น ถ้าฝ่าฝืน ต้องอาบัติทุกกฏ 

       จึงทรงแสดงวิธีระงับอธิกรณ์ด้วยการรับสารภาพของจำเลยที่ไม่เป็นธรรมและที่เป็นธรรม 

       ที่ไม่เป็นธรรม คือสารภาพผิดจากที่ทำลงไปจริง เช่น ต้องอาบัติหนัก สารภาพว่าต้องอาบัติรองลงมา หรือต้องอาบัติเบา สารภาพว่าต้องอาบัติหนัก 

       ส่วนที่เป็นธรรม คือต้องอาบัติอะไร ก็สารภาพถูกตรงตามนั้น 


- จบ -