Monday, April 25, 2022

ขุททกวัตถุขันธกะ : ข้ออนุญาตเกี่ยวกับที่จงกรมและเรือนไฟ

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ขุททกวัตถุขันธกะ : ข้ออนุญาตเกี่ยวกับที่จงกรมและเรือนไฟ ข้ออนุญาตเกี่ยวกับที่จงกรมและเรือนไฟ


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 79 )  


       117. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 80 )  


118. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทำที่จงกรม ให้เรียบ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 81 )  


       สมัยต่อมา ที่จงกรมมีพื้นที่ต่ำ น้ำท่วม … ตรัสว่า 

       119. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทำที่จงกรมให้สูง 


       120. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ให้ก่อมูลดินที่ถม 3 ชนิด คือ 

       ก่อด้วยอิฐ 1 

       ก่อด้วยหิน 1 

       ก่อด้วยไม้ 1


       121. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได 3 ชนิด คือ 

       บันไดอิฐ 1 

       บันไดหิน 1 

       บันไดไม้ 1       ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก … ตรัสว่า 

       122. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสำหรับยึด ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 82 )  


       สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายจงกรมอยู่ในที่จงกรม พลัดตกลงมา … ตรัสว่า 

       123. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรั้วรอบที่จงกรม  ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 83 )  


       สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายจงกรมอยู่กลางแจ้ง ลำบากด้วย หนาวบ้าง ร้อนบ้าง … ตรัสว่า 

       124. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตโรงจงกรม        ผงหญ้าที่มุงหล่นเกลื่อนในโรงจงกรม … ตรัสว่า  

       125. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รื้อลง แล้วฉาบด้วยดินทั้งข้างนอกข้างใน ทำให้มีสีขาว

       สีดำ

       สีเหลือง

       จำหลักเป็นพวงดอกไม้

       เครือไม้ 

       ฟันมังกรดอกจอกห้ากลีบ 

       ราวจีวร 

       สายระเดียงจีวร( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 84 )  


       สมัยนั้น เรือนไฟมีพื้นต่ำไป น้ำท่วมได้ … ตรัสว่า  

       126. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถมพื้นให้สูง        พื้นที่ถมพังลงมา … ตรัสว่า 

       127. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ก่อมูลดินที่ถม 3 ชนิด คือ 

       ก่อด้วยอิฐ 1 

       ก่อด้วยหิน 1 

       ก่อด้วยไม้ 1        ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลำบาก … ตรัสว่า 

       128. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได 3 ชนิด คือ 

       บันไดอิฐ 1 

       บันไดหิน 1 

       บันไดไม้ 1        ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตกลงมา … ตรัสว่า 

       129. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสำหรับยึด        เรือนไฟไม่มี บานประตู … ตรัสว่า  

       130. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบานประตู กรอบเช็ดหน้า ครกรองเดือยประตู ห่วงข้างบน สายยู ไม้หัวลิงกลอน ลิ่ม ช่องดาน ช่องสำหรับชักเชือก เชือกสำหรับชัก        เชิงฝาเรือนไฟชำรุด … ตรัสว่า 

       131. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ก่อให้ต่ำ        เรือนไฟไม่มีปล่องควัน … ตรัสว่า 

       132. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตปล่องควัน ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 85 )  


       สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายทำที่ตั้งเตาไฟไว้กลางเรือนไฟขนาดเล็ก ไม่มี อุปจาร /////  … 

       133. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทำที่ตั้งเตาไฟไว้ส่วนข้างหนึ่ง เฉพาะเรือนไฟขนาดเล็ก เรือนไฟขนาดกว้าง ตั้งไว้ตรงกลางได้        ไฟในเรือนไฟลวกหน้า … ตรัสว่า 

       134. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตดินสำหรับทาหน้า        ภิกษุทั้งหลายละลายดินด้วยมือ … ตรัสว่า 

       135. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราง สำหรับละลายดิน        ดินมีกลิ่นเหม็น … ตรัสว่า  

       136. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ อบกลิ่น ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 86 )  


       สมัยต่อมา ไฟในเรือนไฟลนกาย … ตรัสว่า 

       137. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ตักน้ำมาไว้มากๆ        ภิกษุทั้งหลายใช้ถาดบ้าง บาตรบ้าง ตักน้ำ … ตรัสว่า 

       138. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตที่ขังน้ำ ขันตักน้ำ        เรือนไฟที่มุงด้วยหญ้า ไหม้เกรียม … ตรัสว่า 

       139. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รื้อลงฉาบดินทั้งข้างบนข้างล่าง        เรือนไฟเป็นตม … ตรัสว่า 

       140. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ปูเครื่องลาด 3 อย่าง คือ 

       เครื่องลาดอิฐ 1 

       เครื่องลาดหิน 1 

       เครื่องลาดไม้ 1


 
       เรือนไฟ ก็ยังเป็นตมอยู่นั้นเอง … ตรัสว่า 

       141. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ชำระล้าง        น้ำขัง … ตรัสว่า 

       142. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตท่อระบายน้ำ ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 87 )  


       สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายนั่งบนพื้นดินในเรือนไฟ เนื้อตัวคัน … ตรัสว่า 

       143. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ตั่ง /////  ในเรือนไฟ ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 88 )  


       สมัยต่อมา เรือนไฟยังไม่มีเครื่องล้อม … ตรัสว่า 

       144. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ล้อมรั้ว 3 อย่าง คือ 

       รั้วอิฐ 1 

       รั้วหิน 1 

       รั้วไม้ 1        ซุ้มไม่มี … ตรัสว่า

       145. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตซุ้ม        ซุ้มต่ำไป น้ำท่วมได้ … ตรัสว่า 

       146. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทำพื้นที่ให้สูง        พื้นที่ก่อพัง … ตรัสว่า

       147. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ก่อมูลดิน 3 อย่าง คือ

       ก่อด้วยอิฐ 1 

       ก่อด้วยหิน 1 

       ก่อด้วยไม้ 1       ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลำบาก … ตรัสว่า  

       148. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได 3 อย่าง คือ 

       บันไดอิฐ 1 

       บันไดหิน 1 

       บันไดไม้ 1        ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตกลงมา … ตรัสว่า 

       149. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสำหรับยึด       ซุ้มยังไม่มีประตู … ตรัสว่า  

       150. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบานประตู กรอบเช็ดหน้า ครกรองรับเดือยบานประตู ห่วงข้างบน สายยู ไม้หัวลิง กลอน ลิ่ม ช่องดาล ช่องเชือกชัก เชือกชัก ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 89 )  


       สมัยต่อมา ผงหญ้าหล่นเกลื่อนซุ้ม … ตรัสว่า 

       151. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รื้อลง ฉาบดินทั้งข้างบนข้างล่าง ทำให้มีสีขาว

       สีดำ 

       สีเหลือง

       จำหลักเป็นพวงดอกไม้

       เครือไม้ 

       ฟันมังกร

       ดอกจอกห้ากลีบ         บริเวณเป็นตม … ตรัสว่า 

       152. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้โรยกรวดแร่        กรวดแร่ยังไม่เต็ม … ตรัสว่า 

       153. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้วางศิลาเรียบ        น้ำขัง … ตรัสว่า 

       154. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตท่อระบายน้ำ  * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 7 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 1 : ขุททกวัตถุขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขุททกวัตถุขันธกะ : ข้ออนุญาตเกี่ยวกับที่จงกรมและเรือนไฟ * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 821 , 822 , 823 , 824 , 825- จบ -