Sunday, April 17, 2022

ลหุกาบัติ

 

ลหุกาบัติ 


       ลหุกาบัติ ( อ่านว่า ละ-หุ-กา-บัด ) คืออาบัติเบา ได้แก่ อาบัติที่เมื่อภิกษุต้องแล้ว จะต้องบอกแก่ภิกษุด้วยกันจึงจะพ้นจากอาบัตินั้น ได้แก่ อาบัติถุลลัจจัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ และทุพภาษิต  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       ลหุกาบัติ อาบัติเบา คือ อาบัติที่มีโทษเล็กน้อย  ได้แก่ อาบัติถุลลัจจัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิต ; คู่กับ ครุกาบัติ  /////    


- จบ -