Friday, September 9, 2022

อินทรีย์ 5

 
อินทรีย์ 5

       อินทรีย์ หรือ อินทรีย์ 5 คือ ความสามารถหลักทางจิต ห้า ประการ ได้แก่ 

* * * สัทธินทรีย์ คือ ความศรัทธา ในโพธิปักขิยธรรม 


* * * วิริยินทรีย์ คือ ความเพียร ในสัมมัปปธาน 4 


* * * สตินทรีย์ คือ ความระลึกได้ ในสติปัฏฐาน 4 


* * * สมาธินทรีย์ คือ ความตั้งมั่น ในฌานทั้ง 4 


* * * ปัญญินทรีย์ คือ ความเข้าใจ ในอริยสัจ 4 อินทรีย์ 5 เป็นหลักธรรมที่คู่กับ พละ 5

* * * สัทธินทรีย์ เปรียบเสมือน การหาภาชนะดีๆมาใส่น้ำ


* * * วิริยินทรีย์ เปรียบเสมือน การเติมน้ำสะอาดแทนน้ำสกปรกเสมอ 


* * * สตินทรีย์ เปรียบเสมือน การระวังไม่ให้สิ่งใดหล่นใส่ในน้ำ 


* * * สมาธินทรีย์ เปรียบเสมือน การถือภาชนะใส่น้ำไว้นิ่งๆและไม่ให้สิ่งใดมากระทบกระเทือนให้หวั่นไหว 


* * * ปัญญินทรีย์ เปรียบเสมือน การเห็นนำสิ่งสกปรกออกจากน้ำ อินทรีย์ 5 กับ อิทธิบาท 4 

       อินทรีย์ 5 เป็นธรรมที่ส่งเสริมธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งกุศลคือ อิทธิบาท 4 

* * * สัทธินทรีย์ ส่งเสริม ฉันทะอิทธิบาท ความยินดีพอใจ 


* * * วิริยินทรีย์ ส่งเสริม วิริยะอิทธิบาท ความเพียร แข็งใจปฏิบัติ 


* * * สมาธินทรีย์ ส่งเสริม จิตตะอิทธิบาท ความตั้งใจ 


* * * ปัญญินทรีย์ ส่งเสริม วิมังสาอิทธิบาท ความเอาใจฝักใฝ่สิ่งนั้น พิจารณาใคร่ครวญ 


อิทธิบาททั้ง 4 ก็จะมาส่งเสริม สตินทรีย์​ความมีสติระลึกเห็นสภาพธรรมะเป็นจริงและมีอยู่จริง​แต่ตัองอยู่ภายใต้กฎแห่งพระไตรลักขณ์ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/อินทรีย์_5  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - จบ -