Thursday, September 8, 2022

ศูทร

        แพศย์ ( อ่านว่า สูด ) - คนที่อยู่ในวรรณะหรือชั้นที่ 4 อันเป็นชั้นต่ำสุดของพวกฮินดูโบราณ ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/ศูทร  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       วรรณะศูทร คือ วรรณะที่เกิดจากเท้าของพระพรหม เป็นวรรณะของพวกกรรมกร ผู้ที่รับจ้างที่ต้องใช้แรงงานแบกหามหรือให้บริการแก่วรรณะอื่น ๆ  

       ในคัมภีร์มนูธรรมศาสตร์กําหนดไว้ว่า “แม้จักเป็นอิสระจากนาย ศูทรก็หาได้เป็นอิสระจากการรับใช้ไม่ เพราะการรับใช้เป็นสิ่งอันติดตัวมา แต่กําเนิด ผู้ใดจักนําออกไปจากตัวเขาได้เล่า”

       วรรณะศูทรไม่สามารถเรียนรู้พระเวทได้แม้จะเป็นคนฉลาด มาแต่กําเนิดก็ไม่อาจได้รับการพัฒนา ดังนั้น ศูทรจะบริสุทธิ์ได้เมื่อเชื่อฟังวรรณะที่สูงกว่า พูดจาแต่น้อย ปราศจากการถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ และยอมอยู่ใต้วรรณะอื่นเสมอแล้วจึงได้ความสวัสดี ดังนั้น หน้าที่อันสูงสุดของวรรณะศูทรคือการรับใช้วรรณะพราหมณ์ เพราะคําสอนชี้นําว่า ศูทรไม่ว่าจะถูกซื้อมา แล้วหรือไม่ พราหมณ์อาจบังคับให้รับใช้ได้เสมอ ทั้งนี้เพราะศูทรนั้นพระพรหมสร้างมาเพื่อรับใช้ พราหมณ์ ซึ่งเป็นการรับใช้เพื่อสวรรค์และการยังชีพและเป็นหน้าที่อันประเสริฐสุดของศูทร ส่วนการสะสม ความมั่งคั่ง และการอ่านพระเวท ไม่ใช่หน้าที่ที่ศูทรจะทําได้ เพราะศูทรไม่มีสิทธิ์ในการมีทรัพย์สิน แม้บุคคลใดจักถือเอาของสองหรือสามอย่างจากบ้านของศูทรก็ทําได้ตามใจ เพราะในพระคัมภีร์กล่าวว่าในการบูชายัญนั้น ศูทรไม่มีสิทธิ์ในการมีทรัพย์ เมื่อได้ทรัพย์สมบัติหรือมีทรัพย์น้อยก็ถูกห้ามการทําบูชายัญ ดังข้อกําหนดว่า “การบูชายัญที่มีเครื่องบูชาน้อย ย่อมทําลายผู้บูชาทั้งประสาทสัมผัส ความเจริญ สวรรค์ อายุ ชื่อ บุตรบริวาร สัตว์เลี้ยง ดังนั้น ผู้มีทรัพย์น้อยไม่พึงบูชายัญ” วรรณะศูทรจึงถูกปิดกั้นทางไปสวรรค์ ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://www.orst.go.th/FILEROOM/CABROYINWEB/DRAWER004/GENERAL/DATA0000/00000613.FLP/html/88/#zoom=z  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

วรรณะ ( ศาสนาฮินดู ) 

       วรรณะ ( อักษรโรมัน: varṇa ) เป็นคำในภาษาสันสกฤตที่มีความหมายหลายประการ เช่น ลำดับ สี และชนชั้น

       ในทางศาสนาฮินดูใช้เรียกชนชั้นทางสังคมในความเชื่อ ในงานเขียนฮินดู เช่น มานุษมิรตี ระบุว่ามีอยู่ทั้งหมดสี่วรรณะ คือ

       ศูทร: แรงงาน 

       แพศย์: พ่อค้าแม่ค้าและชาวสวนชาวไร่ 

       กษัตริย์: ผู้นำ ผู้ปกครอง นักรบ 

       พราหมณ์: นักบวช นักวิชาการ อาจารย์ 


       ชุมชนที่เป็นหนึ่งในสี่วรรณะนี้จะเรียกว่าเป็น สวรรณะ ( savarna ) หรือ "วรรณะฮินดู" ส่วนชาวทลิตและ ชนเผ่าต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นหนึ่งในสี่วรรณะนี้จะเรียกว่าเป็นพวก อวรรณะ 

       การแบ่งชนชั้นนี้ต่างกับการแบ่งชนขั้นตามภูมิภาค ชาติ ( Jāti ) ที่ซึ่งต่อมาถูกนำไปสร้างเป็นแผนที่โดยบริติชราช เพื่อให้ตรงกับ"ชนชั้น" ( caste ) ในแนวคิดยุโรป ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/วรรณะ_(ศาสนาฮินดู) 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


- จบ -