Thursday, February 4, 2021

ผู้ให้ข้าวยาคู ก็ชื่อว่าให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาน

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ผู้ให้ข้าวยาคู ก็ชื่อว่าให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาน


      พราหมณ์ ! ข้าวยาคูมีคุณ 10 อย่าง 10 อย่าง เป็นอย่างไร คือ ผู้ให้ข้าวยาคู ชื่อว่าให้อายุ ให้วรรณะ ให้สุข ให้กําลัง ให้ปฏิภาณ ข้าวยาคูที่ดื่มแล้วกําจัดความหิว บรรเทาความระหาย ทําลมให้เดินคล่อง ล้างลําไส้ ย่อยอาหารที่เหลืออยู่

       พราหมณ์! เหล่านี้แล คือคุณของข้าวยาคู 10 อย่าง


       จากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคําอนุโมทนา ดังนี้

       ทายกใดถวายข้าวยาคูโดยเคารพตามกาลแก่ปฏิคาหก ผู้สํารวมแล้ว ผู้บริโภคโภชนะอันผู้อื่นถวาย ทายกนั้นชื่อว่า ตามเพิ่มให้ซึ่งสถานะ 10 อย่างแก่ปฏิคาหกนั้น

       คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ย่อมเกิดแก่ปฏิคาหกนั้น แต่นั้นข้าวยาคูย่อมกําจัดความหิว ความระหาย ทําลมให้เดินคล่อง ล้างลําไส้ และย่อยอาหาร ข้าวยาคู่นั้น พระสุคตตรัสสรรเสริญว่าเป็นเภสัช 

       เพราะเหตุนั้นแล มนุษย์ชนที่ต้องการสุขเป็นนิจ ปรารถนาสุขที่เลิศ หรืออยากได้ความงามอันเพริศพริ้งในมนุษย์ จึงควรแท้เพื่อถวายข้าวยาคู

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ทาน  /  หัวข้อใหญ่ : ทำไมจึงใหทาน  /  หัวข้อย่อย : ผู้ให้ข้าวยาคู ก็ชื่อว่าให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาน  /  หัวข้อเลขที่ : 6  /  -บาลี มหา. วิ. 5/76/61.  /  หน้าที่ : 10  


- END -