Wednesday, February 10, 2021

ความตระหนี่คือมลทิน

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ความตระหนี่คือมลทิน 


      ภิกษุทั้งหลาย!  มลทิน ( ความมัวหมอง ) 8 ประการนี้ มีอยู่ 8 ประการเป็นอย่างไร คือ

       ( 1 ) มนต์มีการไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน

       ( 2 ) ความไม่หมั่นเป็นมลทินของเรือน 

       ( 3 ) ความเกียจคร้านเป็นมลทินของผิวพรรณ 

       ( 4 ) ความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษา 

       ( 5 ) ความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิง 

       ( 6 ) ความตระหนี่เป็นมลทินของผู้ให้ 

       ( 7 ) อกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นมลทินแท้ทั้งโลกนี้ และโลกหน้า

       ( 8 ) เราจะบอกมลทินที่ยิ่งกว่ามลทินนั้น คือ อวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่ง* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ทาน  /  หัวข้อใหญ่ : ทำไมจึงให้ทาน  /  หัวข้อย่อย : ความตระหนี่คือมลทิน  /  หัวข้อเลขที่ : 22  /  -บาลี สตฺตก. อํ. 23/198/105.  /  หน้าที่ : 39  

- END -