Wednesday, February 10, 2021

ทรัพย์ในอริยวินัย ( นัยที่ 1 )

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ทรัพย์ในอริยวินัย ( นัยที่ 1 )


ภิกษุทั้งหลาย!  ทรัพย์ 5 ประการเหล่านี้มีอยู่

       5 ประการเป็นอย่างไร คือ 

       ( 1 ) ทรัพย์คือ ศรัทธา

       ( 2 ) ทรัพย์คือ ศีล

       ( 3 ) ทรัพย์คือ สุตะ 

       ( 4 ) ทรัพย์คือ จาคะ

       ( 5 ) ทรัพย์คือ ปัญญา 

       ภิกษุทั้งหลาย!  ก็ทรัพย์คือศรัทธาเป็นอย่างไร

       ภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศรัทธา ย่อมเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่า แม้เพราะ
เหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ... เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกธรรม นี้เรียกว่า ทรัพย์คือศรัทธา

       ภิกษุทั้งหลาย!  ก็ทรัพย์คือศีลเป็นอย่างไร

       ภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ... จากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท นี้เรียกว่า ทรัพย์คือศีล

       
ภิกษุทั้งหลาย!  ก็ทรัพย์คือสุตะเป็นอย่างไร

       ภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้สดับมามาก ทรงจำได้คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถะ ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง นี้เรียกว่า ทรัพย์คือสุตะ

       ภิกษุทั้งหลาย!  ก็ทรัพย์คือจาคะเป็นอย่างไร

       ภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่ อยู่ครองเรือน มีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำ มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการสละ เป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปัน นี้เรียกว่าทรัพย์คือจาคะ 

       ภิกษุทั้งหลาย!  ก็ทรัพย์คือปัญญาเป็นอย่างไร

       ภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาอันหยั่งถึงความตั้งขึ้นและความเสื่อมไป เป็นอริยะ ชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ  นี้เรียกว่า ทรัพย์คือปัญญา

       ภิกษุทั้งหลาย!  นี้แล ทรัพย์ 5 ประการ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

( คาถาผนวกท้ายพระสูตร ) 

       ผู้ใดมีความเชื่อในตถาคต ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว มีศีลอันงาม อันพระอริยะชอบใจ สรรเสริญ มีความเลื่อมใสในพระสงฆ์ และมีความเห็นตรง 

       บัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่า ไม่เป็นคนขัดสน ชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์

       เพราะเหตุนั้น ผู้มีปัญญา เมื่อนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พึงประกอบศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรมเนืองๆ เถิด  

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ทาน  /  หัวข้อใหญ่ : ทำไมจึงให้ทาน  /  หัวข้อย่อย : ทรัพย์ในอริยวินัย ( นัยที่ 1 )  /  หัวข้อเลขที่ : 25  /  -บาลี ปญฺจก. อํ. 22/58/47.  /  หน้าที่ : 44 , 45 , 46


- END -