Sunday, February 14, 2021

เมื่อเจริญอานาปานสติ ก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เมื่อเจริญอานาปานสติ ก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ
 

       ภิกษุทั้งหลาย!  ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือโคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบ ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้า เธอนั้น มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก 

       เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

       เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น 

       เธอย่อมทำ การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก”

       เธอย่อมทำ การฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำ กายสังขารให้รำ งับ หายใจออก”

       เมื่อภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ ย่อมละความระลึกและความดำริอันอาศัยเรือนเสียได้

       เพราะละความระลึกและความดำรินั้นได้ จิตของเธอก็ตั้งอยู่ด้วยดี สงบรำงับอยู่ด้วยดี เป็นธรรมเอกผุดมีขึ้น เป็นสมาธิอยู่ในภายในนั่นเทียว 

       ภิกษุทั้งหลาย!  แม้อย่างนี้ ภิกษุนั้นก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ


( ข้อสังเกต - ส่วนใหญ่เรามักจะเข้าใจว่า กายคตาสติ คือการพิจารณาอสุภะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือการเจริญมรรคเพื่อการหลุดพ้นจะต้องผ่านการพิจารณาอสุภะเสียก่อนเสมอไปเท่านั้น ในพระสูตรนี้จึงเป็นคำตอบให้เห็นว่า อานาปานสติ ก็เป็นกายคตาสติ และสามารถเจริญมรรคนี้ จนถึงวิมุตติหลุดพ้นได้โดยตรง ดังในพระสูตรอื่นๆ ที่พระองค์ตรัสไว้ในเล่มนี้ นอกจากนั้น กายคตาสติยังมีความหมายอีกหลายนัย เช่น หมายถึง การเจริญฌานหนึ่งถึงฌานสี่อีกด้วย - ผู้รวบรวม )

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง อานาปานสติ  /  หัวข้อย่อย : เมื่อเจริญอานาปานสติ ก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ  /  หัวข้อเลขที่ : 6  /  -บาลี อุปริ. ม. 14/204/294.  /  หน้าที่ : 47 , 48  

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : การทำสมาธิและอานิสงส์ของการทำสมาธิ  /  หัวข้อย่อย : ผู้เจริญอานาปานสติ ย่อมชื่อว่าเจริญกายคตาสติ  /  หัวข้อเลขที่ : 78  /  -บาลี อุปริ. ม. 14/204/294.  /  หน้าที่ : 209 , 210 

- END -