Tuesday, February 9, 2021

การสงเคราะห์เทวดา

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง การสงเคราะห์เทวดา  


      ตรัสแก่สุนีธะและวัสสการะมหาอำ มาตย์ภายหลังจากที่พระองค์ได้ฉันของเคี้ยวและของฉันอันประณีตที่ทั้งสองได้ถวายด้วยมือของตนแล้ว  ด้วยคาถาว่า 


       บุรุษชาติบัณฑิต ย่อมสำเร็จการอยู่ในที่ใด

       พึงเชิญท่านผู้มีศีล ผู้สำรวมและประพฤติพรหมจรรย์ให้บริโภคในที่นั้น 

       ควรอุทิศทักขิณา เพื่อเทวดาผู้สถิตอยู่ในที่นั้นๆ

       เทวดาเหล่านั้นอันบุรุษชาติบัณฑิตนับถือบูชาแล้ว ย่อมนับถือบูชาตอบ 

       แต่นั้นย่อมอนุเคราะห์บุรุษชาติบัณฑิตนั้น ประหนึ่ง มารดาอนุเคราะห์บุตร 

       บุรุษผู้อันเทวดาอนุเคราะห์แล้ว ก็ย่อมถึงความเจริญทุกเมื่อ


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ทาน  /  หัวข้อใหญ่ : ทำไมจึงใหทาน  /  หัวข้อย่อย : การสงเคราะห์เทวดา  /  หัวข้อเลขที่ : 20  /  -บาลี มหา. ที. 10/105/84.  /  หน้าที่ : 37   

- END -