Saturday, February 6, 2021

การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์

      ภิกษุทั้งหลาย! พราหมณ์และคหบดีทั้งหลาย ผู้บํารุงเธอทั้งหลายด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ( ยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรค ) ชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลาย

       ภิกษุทั้งหลาย! การที่เธอทั้งหลายแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด พร้อมทั้งอรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง แก่พราหมณ์และคหบดีเหล่านั้น ชื่อว่าเธอทั้งหลาย ก็เป็นผู้มีอุปการะมากแก่ชนเหล่านั้น

       ภิกษุทั้งหลาย! คฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลายต่างอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ ประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อถอนกิเลส อันเปรียบเหมือนห้วงน้ํา เพื่อจะทําซึ่งที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบ ด้วยประการอย่างนี้

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ทาน  /  หัวข้อใหญ่ : ทำไมจึงใหทาน  /  หัวข้อย่อย : การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์  /  หัวข้อเลขที่ : 15  /  -บาลี อิติวุ. ขุ. 25/314/287.  /  หน้าที่ : 23  

- END -