Wednesday, February 10, 2021

ความตระหนี่ขวางกั้นการทำให้แจ้งซึ่งมรรคผล

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ความตระหนี่ขวางกั้นการทำให้แจ้งซึ่งมรรคผล

      ภิกษุทั้งหลาย!  เพราะไม่ละธรรม 5 อย่าง บุคคลจึงไม่ควรเข้าอยู่ ซึ่งปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ไม่ควรเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล ธรรม 5 อย่างเป็นอย่างไร คือ

       ( 1 ) ความตระหนี่อาวาส

       ( 2 ) ความตระหนี่ตระกูล 

       ( 3 ) ความตระหนี่ลาภ

       ( 4 ) ความตระหนี่วรรณะ ( ความดี ) 

       ( 5 ) ความตระหนี่ธรรม ( เครื่องให้บรรลุมรรคผล ) 


       ( ต่อจากนี้ ได้ตรัสโดยนัยตรงกันข้ามถึงการละธรรม 5 อย่าง นั้นแล้ว ควรเพื่อเข้าอยู่ในฌานและกระทำ ให้แจ้งซึ่งมรรคผล ) 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ทาน  /  หัวข้อใหญ่ : ทำไมจึงให้ทาน  /  หัวข้อย่อย : ความตระหนี่ขวางกั้นการทำให้แจ้งซึ่งมรรคผล  /  หัวข้อเลขที่ : 21  /  -บาลี ปญฺจก. อํ. 22/302/256-257.  /  หน้าที่ : 38 

- END -