Saturday, February 6, 2021

การพิมพ์อักขระบาลี

 

การพิมพ์อักขระบาลี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ปัญหา : จะพิมพ์คำว่า พ๎รห๎ม ทำอย่างไร?

ข้างล่างนี้ )

ตอบ : ( ในกรณีนี้เป็นการใช้โปรแกรม Microsoft Word นะครับ ถ้าเราจะไปพิมพ์ในโปรแกรมอื่นที่ไม่ใช่ Microsoft Word ล่ะก็ ก็ให้ Copy จากโปรแกรม Microsoft Word แล้วเอาไป Paster ในโปรแกรมนั้น )

       ก็พิมพ์คำว่า พร ไป จากนั้น ให้ใช้คำสั่ง Insert แล้วเลือกคำสั่งในรูปข้างล่างนี้      ( ภาพบน ) เมื่อเลือกเครื่องหมายในภาพข้างบนแล้ว ( ตรงที่ ลูกศรสีแดง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) ก็จะเกิดตารางขึ้นเหมือนในภาพข้างล่างนี้


      ( ภาพบน ) ตรงที่ ลูกศรสีแดง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ คือเครื่องหมายที่เราต้องการ ให้เราคลิ๊ก

       เมื่อคลิ๊กเสร็จแล้ว ก็มากดปุ่ม Insert ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

       พิมพ์แบบนี้จนได้ พ๎รห๎ม ก็เรียบร้อยแล้ว


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ปัญหา : จะพิมพ์คำว่า พุทฺธํ ทำอย่างไร?

ข้างล่างนี้ )

ตอบ : ตอนแรกพิมพ์ไปว่า พุท ก่อน จากนั้น เราจะพิมพ์ "จุด ข้างล่าง" ( เขาเรียกว่า "พินทุ" ) ก็ให้ทำดังนี้


      ( ภาพบน ) ตอนนี้ ก็จะเป็น พุทฺ แล้ว ต่อไป จะพิมพ์ "วงกลม ที่อยู่ข้างบน" ( เขาเรียกว่า "นิคหิต" ) ก็ให้ทำดังข้างล่างนี้       ( ภาพบน ) ตอนนี้ ก็จะเป็น พุทฺธํ แล้ว


- END -