Sunday, February 14, 2021

อานาปานสติ เป็นเหตุให้ถึงซึ่งนิพพาน

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง อานาปานสติ เป็นเหตุให้ถึงซึ่งนิพพาน 

       ภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมอย่างหนึ่ง อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียว เพื่อคลายกำหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน

       ธรรมอย่างหนึ่งคืออะไร ? 

       คือ... อานาปานสติ ...

       ภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมอย่างหนึ่งนี้แล อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียว เพื่อคลายกำหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง อานาปานสติ  /  หัวข้อย่อย : อานาปานสติ เป็นเหตุให้ถึงซึ่งนิพพาน  /  หัวข้อเลขที่ : 7  /  -บาลี เอก. อํ. 20/39-40/179-180.  /  หน้าที่ : 49  

- END -