Saturday, February 6, 2021

สังคหวัตถุ ( ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์ )

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สังคหวัตถุ ( ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์ ) 
 


      ภิกษุทั้งหลาย ! สังคหวัตถุ 4 ประการนี้มีอยู่ 4 ประการเป็นอย่างไร คือ 

       ( 1 ) ทาน ( การให้ )

       ( 2 ) เปยยวัชชะ ( การพูดถ้อยคําอันเป็นที่รัก )

       ( 3 ) อัตถจริยา ( การประพฤติประโยชน์ )

       ( 4 ) สมานัตตา ( ความมีตนเสมอกัน )

       ภิกษุทั้งหลาย ! เหล่านี้แล สังคหวัตถุ 4 ประการ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( คาถาผนวกท้ายพระสูตร )

       การให้ ความเป็นผู้มีวาจาน่ารัก

       ความประพฤติประโยชน์ในโลกนี้

       ความเป็นผู้มีตนสม่ําเสมอในธรรมนั้นๆ ตามสมควร

       ธรรมเหล่านั้นแล เป็นเครื่องสงเคราะห์โลก

       ประดุจสลักเพลาควบคุมรถที่แล่นไปอยู่ไว้ได้ ฉะนั้น

       ถ้าธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้ ไม่พึงมีไซร้

       มารดาหรือบิดาไม่พึงได้ความนับถือหรือบูชา

       เพราะเหตุแห่งบุตร

       ก็เพราะเหตุที่บัณฑิตพิจารณาเห็นธรรม

       เครื่องสงเคราะห์เหล่านี้

       ฉะนั้นพวกเขาจึงถึงความเป็นใหญ่

       และเป็นที่น่าสรรเสริญ


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ทาน  /  หัวข้อใหญ่ : ทำไมจึงใหทาน  /  หัวข้อย่อย :  สังคหวัตถุ ( ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์ )  /  หัวข้อเลขที่ : 11  /  -บาลี จตุกฺก. อํ. 21/42/32.  /  หน้าที่ : 18 , 19  


- END -