Saturday, February 20, 2021

เหตุในการให้ทาน ( นัยที่ 1 )

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เหตุในการให้ทาน ( นัยที่ 1 ) 

      ภิกษุทั้งหลาย!  การให้ 8 ประการเหล่านี้มีอยู่  8 ประการเป็นอย่างไร คือ

       ( 1 ) บางคนหวังได้จึงให้ทาน

       ( 2 ) บางคนให้ทานเพราะกลัว

       ( 3 ) บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้ว

       ( 4 ) บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาจักให้ตอบแทน

       ( 5 ) บางคนให้ทานเพราะนึกว่าทานเป็นการดี 

       ( 6 ) บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเราหุงหากิน ชนเหล่านี้หุงหากินไม่ได้ เราหุงหากินได้ จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้ไม่หุงหากินไม่สมควร

       ( 7 ) บางคนให้ทานเพราะนึกว่า เมื่อเราให้ทาน กิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไป 

       ( 8 ) บางคนให้ทานเพื่อประดับจิต ปรุงแต่งจิต


       ภิกษุทั้งหลาย!  เหล่านี้แล การให้ 8 ประการ 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ทาน  /  หัวข้อใหญ่ : เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน  /  หัวข้อย่อย : เหตุในการให้ทาน ( นัยที่ 1 )  /  หัวข้อเลขที่ : 29  /  -บาลี อฏฺญฐก. อํ. 23/240/121.  /  หน้าที่ :  56  

- END -