Wednesday, February 10, 2021

ทรัพย์ในอริยวินัย ( นัยที่ 2 )

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ทรัพย์ในอริยวินัย ( นัยที่ 2 )


       ภิกษุทั้งหลาย!  ทรัพย์ 7 ประการเหล่านี้มีอยู่ 7 ประการเป็นอย่างไร คือ

       ( 1 ) ทรัพย์คือ ศรัทธา

       ( 2 ) ทรัพย์คือ ศีล

       ( 3 ) ทรัพย์คือ หิริ 

       ( 4 ) ทรัพย์คือ โอตตัปปะ 

       ( 5 ) ทรัพย์คือ สุตะ 

       ( 6 ) ทรัพย์คือ จาคะ 

       ( 7 ) ทรัพย์คือ ปัญญา 

       ภิกษุทั้งหลาย!  ก็ทรัพย์คือศรัทธาเป็นอย่างไร 

       ภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศรัทธา ย่อมเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ... เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกธรรม นี้เรียกว่า ทรัพย์คือศรัทธา

       ภิกษุทั้งหลาย!  ก็ทรัพย์คือศีลเป็นอย่างไร

       ภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ... จากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท นี้เรียกว่า ทรัพย์คือศีล

       ภิกษุทั้งหลาย!  ก็ทรัพย์คือหิริเป็นอย่างไร

       ภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีความละอาย คือ ละอายต่อกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต  ละอายต่อการถูกต้องอกุศลธรรมอันเป็นบาป นี้เรียกว่า ทรัพย์คือหิริ 

       ภิกษุทั้งหลาย!  ก็ทรัพย์คือโอตตัปปะเป็นอย่างไร

       ภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีความสะดุ้งกลัว คือ สะดุ้งกลัวต่อกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต สะดุ้งกลัวต่อการถูกต้องอกุศลธรรมอันเป็นบาป นี้เรียกว่า ทรัพย์คือโอตตัปปะ 

       ภิกษุทั้งหลาย!  ก็ทรัพย์คือสุตะเป็นอย่างไร 

       ภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้สดับมามาก ทรงจำได้ คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิซึ่งธรรมทั้งหลาย อันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถะ ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง นี้เรียกว่า ทรัพย์คือสุตะ

       ภิกษุทั้งหลาย!  ก็ทรัพย์คือจาคะเป็นอย่างไร 

       ภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่ อยู่ครองเรือน มีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำ มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการสละ เป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปัน นี้เรียกว่า ทรัพย์คือจาคะ

       ภิกษุทั้งหลาย!  ก็ทรัพย์คือปัญญาเป็นอย่างไร 

       ภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญา คือ ประกอบด้วยปัญญาที่กำหนดความเกิดและความดับ  เป็นอริยะ ชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ นี้เรียกว่า ทรัพย์คือปัญญา

       ภิกษุทั้งหลาย!  นี้แล ทรัพย์ 7 ประการ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

( คาถาผนวกท้ายพระสูตร )

       ทรัพย์ คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ และปัญญาเป็นที่ 7

       ทรัพย์เหล่านี้มีแก่ผู้ใด เป็นหญิงหรือชายก็ตาม 

       บัณฑิตเรียกผู้นั้นว่า เป็นผู้ไม่ยากจน ชีวิตของผู้นั้น ไม่เปล่าประโยชน์

       เพราะฉะนั้นท่านผู้มีปัญญา เมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พึงประกอบศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส  และการเห็นธรรม.

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ทาน  /  หัวข้อใหญ่ : ทำไมจึงให้ทาน  /  หัวข้อย่อย : ทรัพย์ในอริยวินัย ( นัยที่ 2 )  /  หัวข้อเลขที่ : 26  /  -บาลี สตฺตก. อํ. 23/5/6.  /  หน้าที่ : 47 , 48 , 49 , 50 

- END -