Tuesday, February 16, 2021

อานาปานสติ ละเสียได้ซึ่งความคับแค้น

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง อานาปานสติ ละเสียได้ซึ่งความคับแค้น

      ภิกษุทั้งหลาย!  เธอทั้งหลาย

       ( 1 ) จงเป็นผู้พิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกายอยู่

       ( 2 ) จงเข้าไปตั้งอานาปานสติไว้เฉพาะหน้าในภายใน

       ( 3 ) จงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เถิด


       ภิกษุทั้งหลาย! 

       ( 1 ) เมื่อเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกายอยู่ ย่อมละราคานุสัยในเพราะความเป็นธาตุงามได้

       ( 2 ) เมื่อเธอทั้งหลายเข้าไปตั้งอานาปานสติไว้เฉพาะหน้า ในภายใน ธรรมเป็นที่มานอนแห่งวิตกทั้งหลาย ( มิจฉาวิตก ) ในภายนอก อันเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น ย่อมไม่มี

       ( 3 ) เมื่อเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่ ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น


       ภิกษุผู้พิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกาย มีสติเฉพาะในลมหายใจ มีความเพียรทุกเมื่อ พิจารณาเห็นซึ่งนิพพาน อันเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวง

       ภิกษุนั้นแล  ผู้เห็นโดยชอบ พยายามอยู่ ย่อมน้อมไปในนิพพาน อันเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวง 

       ภิกษุนั้นแล ผู้อยู่จบอภิญญา สงบระงับล่วงโยคะเสียได้แล้ว ชื่อว่าเป็นมุนี 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง อานาปานสติ  /  หัวข้อย่อย : อานาปานสติ ละเสียได้ซึ่งความคับแค้น  /  หัวข้อเลขที่ : 20  /  -บาลี อิติวุ. ขุ. 25/292-293/264.  /  หน้าที่ : 95 , 96  

- END -