Monday, March 22, 2021

สถานที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สถานที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต 

      ภิกษุทั้งหลาย!  สถานที่ 3 แห่ง เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชา ผู้เป็นกษัตริย์มุรธาภิเษกแล้ว 3 แห่ง ที่ไหนบ้างเล่า ? 3  แห่ง คือ :-

       พระราชา ผู้เป็นกษัตริย์มุรธาภิเษก ประสูติ ณ ตำบลใด ตำบลนี้เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชาพระองค์นั้น เป็นแห่งที่ 1 ,

       พระราชา ได้เป็นกษัตริย์มุรธาภิเษกแล้ว ณ ตำบลใด ตำบลนี้เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชาพระองค์นั้น เป็นแห่งที่ 2 ,

       พระราชาผู้เป็นกษัตริย์มุรธาภิเษก ทรงผจญสงครามได้ชัยชนะแล้ว เข้ายึดครองสนามรบนั้นไว้ได้ ณ ตำ บลใด ตำบลนี้เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชาพระองค์นั้น เป็นแห่งที่ 3 

       ภิกษุทั้งหลาย!  ฉันใดก็ฉันนั้น : สถานที่ 3 แห่ง เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของภิกษุเหมือนกัน. 3 แห่งที่ไหนบ้างเล่า ? 3 แห่งคือ :- 

       ภิกษุ ปลงผมและหนวด ครองผ้าย้อมน้ำฝาด ออกบวชจากเรือน เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน ณ สถานที่ใด สถานที่นี้เป็นที่ควรระลึกตลอดชีวิตของภิกษุนั้น เป็นแห่งที่ 1

       ภิกษุ ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่า ทุกข์เป็นเช่นนี้ๆ , เหตุให้เกิดทุกข์เป็นเช่นนี้ๆ , ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้ๆ , และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้ๆ ณ สถานที่ใด สถานที่นี้ก็เป็นที่ควรระลึกตลอดชีวิตของภิกษุนั้น เป็นแห่งที่ 2

       ภิกษุ กระทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรม เข้าถึงแล้วแลอยู่ ณ สถานที่ใด สถานที่นี้ก็เป็นที่ควรระลึกตลอดชีวิตของภิกษุนั้น เป็นแห่งที่ 3 

       ภิกษุทั้งหลาย!  สถานที่ 3 แห่งเหล่านี้ เป็นที่ควรระลึกตลอดชีวิตของภิกษุแล  

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : การปรินิพพาน  /  หัวข้อย่อย : สถานที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต  /  หัวข้อเลขที่ : 130  /  -บาลี ติก. อํ. 20/134/451.  /  หน้าที่ : 316 , 317 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : การปรินิพพานของตถาคต  /  หัวข้อย่อย : สถานที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต  /  หัวข้อเลขที่ : 99  /  -บาลี ติก. อํ. 20/134/451.  /  หน้าที่ : 271 

-
 END -