Tuesday, March 23, 2021

ความหมายของสัพพัญญูที่แท้จริง

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ความหมายของสัพพัญญูที่แท้จริง

      วัจฉะ!  พวกชนเหล่าใด ที่กล่าวว่า “พระสมณโคดม เป็นผู้สัพพัญญูรู้สิ่งทั้งปวงอยู่เสมอเป็นธรรมดา เป็นผู้สัพพทัสสาวี เห็นสิ่งทั้งปวงอยู่เสมอเป็นธรรมดา และปฏิญญาความรู้ความเห็น ทั่วทุกกาลไม่มีส่วนเหลือว่า เมื่อเราเที่ยวไปๆ ก็ดี หยุดอยู่ก็ดี หลับอยู่ก็ดี ตื่นอยู่ก็ดี ความรู้ ความเห็นนั้น ย่อมปรากฏแก่เราติดต่อเนื่องกันอยู่เสมอ” ดังนี้. ชนพวกนั้นไม่ได้กล่าวตรงตามที่เรากล่าว , แต่เขากล่าวตู่เราด้วยคำอันไม่มีจริง ไม่เป็นจริง

       วัจฉะ!  ต่อเราต้องการจะน้อมจิตไปเฉพาะเพื่อ บุพเพนิวาสานุสสติญาณ เราจึงตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อน … , ต่อเราต้องการจะน้อมจิตไปเฉพาะเพื่อ ทิพพจักขุญาณ เราจึงน้อมจิตไปเพื่อ ทิพพจักขุญาณ … เราทำ ให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ … แล้วแลอยู่ * * * ( 1 )

       วัจฉะ!  เมื่อผู้ใดกล่าวให้ชัดว่า “พระสมณโคดม มีวิชชาสาม” ดังนี้จึงจะชื่อว่า ไม่กล่าวตู่เราด้วยคำ ไม่จริง , เป็นการกล่าวถูกต้องตามธรรม และผู้ที่กล่าวตามเขาต่อๆ ไป ก็จะไม่ตกไปในฐานะอันใครจะพึงติเตียนได้

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

* * * ( 1 ) สามารถอ่านความเต็มได้ในส่วนของวิชชา 3  - ผู้รวบรวม 

       ( ผู้ทำเว็บ - ดูได้ที่หนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : เริ่มแต่ออกบรรพชาแล้วเที่ยวเสาะแสวงหาความรู้ ทรมานพระองค์ จนได้ตรัสรู้  /  หัวข้อย่อย : อาการแห่งการตรัสรู้  / หัวข้อเลขที่ : 61  /   -บาลี ม. ม. ๑๓/๔๕๗/๕๐๕.1 * * * ยังพบใน สคารวสูตร -บาลี ม. ม. 13/685/754 , มหาสัจจกสูตร -บาลี มู. ม. 12/458/427 , ซึ่งตอนนี้ ปาสราสิสูตร ไม่มี , ต่อไปใน สคารวสูตรและมหาสัจจกสูตร ก็ไม่มี - ผู้แปล  /  หน้าที่ 177 ถึงหน้า 178 ว่าด้วย วิชชาที่ 3  ( ทำเป็นลิงก์เอาไว้ให้อ่านแล้วนะครับ คลิ๊กที่นี่ครับ )


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : ลักษณะพิเศษของตถาคต  /  หัวข้อย่อย : ความหมายของสัพพัญญูที่แท้จริง  /  หัวข้อเลขที่ : 141  /  -บาลี ม. ม. 13/237/241.  /  หน้าที่ : 350 

- END -