Wednesday, March 24, 2021

เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามหาสุทัศน์

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามหาสุทัศน์

      ในกาลใด, เราเป็นพระเจ้าแผ่นดินในนครชื่อกุสาวดี มีนามว่า มหาสุทัศน์ผู้เป็นจักรพรรดิมีกำลังมาก  ในกาลนั้น เราจัดให้มีการป่าวร้องในที่ทั่วไป วันละสามครั้ง

       ‘ใครปรารถนาอะไร ใครประสงค์สิ่งใด ใครควรได้ทรัพย์เช่นไร , ใครหิว ใครกระวนกระวาย , ใครต้องการมาลา ใครต้องการเครื่องลูบทา ผ้าย้อมแล้วด้วยสีต่างๆ กัน ใครไร้ผ้าจงนุ่งห่ม ใครจะเดินทางจงเอาร่มไป , เอารองเท้างามๆ นิ่มๆ ไป’

       เราให้ป่าวร้องเช่นนี้ ทั้งเช้าและเย็นทุกๆ แห่ง ทรัพย์ที่เตรียมไว้สำหรับยาจก ไม่ใช่สิบแห่ง หรือร้อยแห่ง แต่ตั้งหลายร้อยแห่ง จะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ตาม ถ้ายาจกมาเมื่อใด เป็นได้สิ่งของตามที่เขาปรารถนาเต็มมือกลับไปเสมอ เราให้ทานอันใหญ่หลวงเช่นนี้ จนตลอดชีวิต และใช่ว่าจะให้ทานด้วยทรัพย์ส่วนที่เราเกลียดไม่ชอบ ก็หาไม่ การสะสมทรัพย์จะมีในเราก็หาไม่

       ผู้ป่วยกระสับกระส่าย ใคร่จะพ้นไปจากโรค ให้ขวัญข้าวแก่หมอจนเป็นที่พอใจแล้ว ย่อมหายจากโรคได้ ฉันใด เราก็ฉันนั้น เรามุ่งแต่จะทำให้เต็มเปี่ยม , ให้ทานแก่ยาจก ก็เพื่อทำใจที่ยังพร่องอยู่ให้เต็ม , ไม่อาลัยทรัพย์ไม่เกาะเกี่ยวในทรัพย์ ก็เพื่อการลุถึงโดยลำดับ ซึ่งปัญญาอันเป็นเครื่องรู้พร้อม

       อานนท์!  ความคิดอาจมีแก่เธอว่า ‘ผู้อื่นต่างหาก ที่เป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์ในสมัยโน้น’ อานนท์! เธอไม่ควรเห็นเช่นนั้น , เรานี่เองเป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์แล้วในสมัยนั้น นครจำนวน 84,000 มีราชธานีกุสาวดี เป็นประมุข เหล่านั้นของเรา ปราสาทจำนวน 84,000 มีปราสาทชื่อธรรมปราสาทเป็นประมุข เหล่านั้นเป็นของเรา เรือนยอดจำนวน 84,000 มีเรือนยอดชื่อมหาวิยูหะเป็นประมุข เหล่านั้นเป็นของเรา บัลลังก์จำนวน 84,000 ทำด้วยทอง ทำด้วยเงิน ทำด้วยงา ทำด้วยแก้วลาย ลาดด้วยขนเจียม ลาดด้วยสักหลาด … เหล่านั้นเป็นของเรา. ช้างจำนวน 84,000 ประดับด้วยเครื่องทอง … มีพญาช้างตระกูลอุโบสถเป็นประมุข เหล่านั้นเป็นของเรา ม้าจำนวน 84,000 ประดับด้วยเครื่องทอง … มีพญาม้าตระกูลวลาหกเป็นประมุข เหล่านั้นเป็นของเรา รถจำนวน 84,000 หุ้มบุด้วยหนังราชสีห์หนังเสือโคร่ง … มีเวชยันตรถเป็นประมุข เหล่านั้นเป็นของเรา มณี 84,000 มีแก้วมณีรัตนะเป็นประมุข เหล่านั้นเป็นของเรา หญิง 84,000 มีนางสุภัททาเทวีเป็นประมุข เหล่านั้นเป็นของเรา  คหบดี 84,000 มีคหปติรัตนะเป็นประมุข เหล่านั้นเป็นของเรา กษัตริย์ 84,000 ผู้คอยแวดล้อมประดับเกียรติ มีปริณายกรัตนะเป็นประมุข เหล่านั้นเป็นของเรา โคนม 84,000 กำลังมีนมไหลรูดรองได้ เหล่านั้นเป็นของเรา ผ้า 84,000โกฏิ คือผ้าป่านอันละเอียดอ่อน ผ้าฝ้ายอันละเอียดอ่อน … เหล่านั้นเป็นของเรา. ถาดตกแต่งอาหาร 84,000 อันคนเชิญเครื่องเชิญทั้งเช้าและเย็น เหล่านั้นเป็นของเรา

       ข้อความต่อไปจากนี้ มีการกล่าวระบุสิ่งเลิศเพียงสิ่งเดียว ตัวเดียว หลังเดียว นครเดียว … ถาดเดียว ที่ทรงบริโภคใช้สอยอยู่เป็นประจำ ในบรรดาแต่ละสิ่งซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนถึง 84,000 รายละเอียดมีอยู่มากเกินไปจึงไม่ยกมาใส่ไว้ในที่นี้ ตามตัวอักษรที่มีอยู่ - ผู้แปล ) 

       อานนท์!  จงดูเถิด , สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดได้ล่วงไปแล้ว ดับหายไปแล้ว แปรปรวนไปสิ้นแล้ว

       อานนท์! สังขารทั้งหลาย เป็นของไม่เที่ยง เช่นนี้เอง เป็นของไม่ยั่งยืน เช่นนี้เอง เป็นของไม่มีเจ้าของ อย่างนี้เอง

       อานนท์!  เพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว , พอเพื่อจะหน่ายในสังขารทั้งหลาย , พอเพื่อคลายกำหนัด , พอเพื่อหลุดพ้น ดังนี้

       อานนท์! เรารู้ที่ที่เป็นหลุมฝังเรา , เขาฝังสรีระของเราไว้ ณ ที่นี้ , การทอดทิ้งร่างเหนือแผ่นดินครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 7 ของเรา ในชาติที่เป็นพระราชาชั้นจักรพรรดิ

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : เรื่องที่ทรงตรัสเกี่ยวกับอดีตชาติของพระองค์  /  หัวข้อย่อย : เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามหาสุทัศน์  /  หัวข้อเลขที่ : 155  /  -บาลี มหา. ที. 10/225/185 , -บาลี จริยา. ขุ. 33/554/4.  /  หน้าที่ : 375 , 376 , 377 , 378  

- END -