Tuesday, March 23, 2021

ทรงเปล่งเสียงคราวเดียว ได้ยินตลอดทุกโลกธาตุ

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ทรงเปล่งเสียงคราวเดียว ได้ยินตลอดทุกโลกธาตุ 

      อานนท์!  ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แผ่รัศมีส่องแสงให้สว่างไปทั่วทิศกินเนื้อที่ประมาณเท่าใด โลกมีเนื้อที่เท่านั้น มีจำนวนพันหนึ่ง ในพันโลกนั้น มีดวงจันทร์พันดวง ดวงอาทิตย์พันดวง ภูเขาสิเนรุพันลูก ชมพูทวีปพันทวีป อมรโคยานพันทวีป อุตรกุรุพันทวีป ปุพพวิเทหะพันทวีป มหาสมุทรสี่พัน มหาราชสี่พัน จาตุมมหาราชพันหนึ่ง ดาวดึงส์พันหนึ่ง ยามาพันหนึ่ง ดุสิตพันหนึ่ง นิมมานรดีพันหนึ่ง ปรนิมมิตวสวัตตีพันหนึ่ง พรหมพันหนึ่ง นี้เรียกว่า สหัสสีจูฬนิกาโลกธาตุ

       สหัสสีจูฬนิกาโลกธาตุ มีขนาดเท่าใด โลกธาตุขนาดเท่านั้น คำนวณทวีขึ้นโดยส่วนพัน นั้นเรียกว่า ทวิสหัสสีมัชฌิมิกาโลกธาตุ

       ทวิสหัสสีมัชฌิมิกาโลกธาตุ มีขนาดเท่าใด โลกธาตุขนาดเท่านั้น คำนวณทวีขึ้นโดยส่วนพัน นั้นเรียกว่า ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ

       อานนท์!  ตถาคต เมื่อมีความจำนง ก็ย่อมพูดให้ ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ ได้ยินเสียงทั่วกันได้ , หรือว่าจำ นงให้ได้ยินเพียงเท่าใด ก็ได้

       ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า!  เป็นไปได้ด้วยวิธีอย่างใด พระเจ้าข้า

       อานนท์!  ตถาคตอยู่ที่นี่ จะพึงแผ่รัศมีมีโอภาสสว่างไปทั่ว ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ เสียก่อน , เมื่อสัตว์เหล่านั้น รู้สึกต่อแสงสว่างอันนั้นแล้วตถาคตก็จะบันลือเสียง ให้สัตว์เหล่านั้นได้ยิน อย่างนี้แล อานนท์! ตถาคตจะพูดให้ ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ ได้ยินเสียงทั่วกันได้ , หรือจำนงให้ได้ยินเพียงเท่าใดก็ได้

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : ลักษณะพิเศษของตถาคต  /  หัวข้อย่อย : ทรงเปล่งเสียงคราวเดียว ได้ยินตลอดทุกโลกธาตุ  /  หัวข้อเลขที่ : 140  /  -บาลี ติก. อํ. 20/292/520.  /  หน้าที่ : 348 , 349 

- END -