Tuesday, March 23, 2021

ทรงบังคับใจได้เด็ดขาด

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ทรงบังคับใจได้เด็ดขาด 

       พราหมณ์!  เราเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเกื้อกูลแก่มหาชน เพื่อความสุขแก่มหาชน เราได้ประดิษฐานมหาชนไว้แล้วในอริยญายธรรม คือในความเป็นผู้มีธรรมอันงดงาม มีธรรมเป็นกุศล

       พราหมณ์! เราอยากตริตรึก ( วิตก ) ไปในวิตกเรื่องใด ก็ตริตรึกในวิตกนั้นได้ , เราไม่อยากตริตรึกไปในวิตกเรื่องใด ก็ไม่ตริตรึกไปในวิตกนั้นได้ * * * ( 1 )

       เราอยากดำริ ( สังกัปปะ ) ไปในความดำริอย่างใด ก็ดำริในความดำรินั้นได้ , เราไม่อยากดำริในความดำริอย่างใด ก็ไม่ดำริไปในความดำริอย่างนั้นได้

       พราหมณ์! เราเป็นผู้บรรลุแล้วซึ่งความมีอำนาจเหนือจิตในคลองแห่งวิตกทั้งหลาย , เราจึงมีธรรมดาได้ฌานทั้ง 4 อันเป็นการอยู่อย่างผาสุกยิ่ง ในชาตินี้ , เราได้โดยง่ายดาย ไม่ยาก ไม่ลำบาก

       พราหมณ์! เราแล , เพราะความสิ้นอาสวะทั้งหลาย , ได้ทำให้แจ้งแล้วซึ่ง เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันปราศจากอาสวะ ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรม เข้าถึงวิมุตตินั้นแล้วแลอยู่

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

* * * ( 1 ) คือทรงบังคับจิตให้คิดหรือไม่ให้คิดก็ได้ หรือให้คิดเฉพาะเรื่องใดก็ได้ - ผู้แปล

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : ลักษณะพิเศษของตถาคต  /  หัวข้อย่อย : ทรงบังคับใจได้เด็ดขาด  /  หัวข้อเลขที่ : 145  /  -บาลี จุตกฺก. อํ. 21/47/35.  /  หน้าที่ : 356 

- END -